woensdag, 19. april 2006 - 14:05

GVB-veren Amsterdam 'vallen buiten de boot'

Amsterdam

Het college van B&W heeft ingestemd met de uitwerking van het voorgenomen besluit om het GVB met ingang van 2007 extern te verzelfstandigen. Dit heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. Wethouder Maij: �Amsterdam kiest voor het bijeenhouden van het GVB en voor het creëren van een betere uitgangspositie voor het bedrijf bij de door het Rijk verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer".

"De gemeente Amsterdam blijft 100% aandeelhouder van het GVB en behoudt strategische invloed op het verzelfstandigde GVB. De voorbereiding voor de externe verzelfstandiging ligt op schema�, aldus Maij.

De veren worden los van de OV-activiteiten ondergebracht in de GVB Veren B.V. De veerverbindingen over het IJ maken geen onderdeel uit van de Wet Personenvervoer 2000 waarmee aanbesteding niet verplicht is. In de GVB MEA B.V. zijn, zoals nu ook het geval is, alle overige niet OV-activiteiten (Tours en Travel Services en Stadsmobiel) opgenomen.

De uitwerking van dit besluit richt zich op de ontvlechting, de structuur van de onderneming, het geclausuleerde eigendom van de belangrijkste strategische activa en de personele, financiële en juridische aspecten.

In de door het college gekozen uitwerking van de verzelfstandiging krijgt het verzelfstandigde GVB zoveel mogelijk de ruimte om als bedrijf te functioneren. Daarbij krijgt de gemeente strategische invloed en worden meer zekerheden voor de gemeente gecreëerd.

Dit voorgenomen definitieve besluit is voor advies aan de ondernemingsraad van het GVB voorgelegd. Het advies van de ondernemingsraad en de reactie van het college hierop worden betrokken bij het definitieve besluit zoals dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen over het voorgenomen definitieve besluit ter kennis van het college te brengen. Op basis hiervan neemt het college een definitief besluit. Behandeling in de raadscommissie is eind mei.

Gedwongen door rijksregelgeving heeft de gemeente niet langer gehoor kunnen geven aan de uitslag van het referendum van 2001. In dit referendum hebben de Amsterdammers te kennen gegeven tegen de externe verzelfstandiging van het GVB te zijn. Gelijktijdig heeft de Amsterdammer ook te kennen gegeven dat het bedrijf niet opgesplitst zou mogen worden. Met externe verzelfstandiging van het GVB wordt dit laatste voorkomen.

Als enige aandeelhouder houdt de gemeente invloed op het GVB. Zo benoemt de gemeente de Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de directie. Daarnaast heeft de directie van het GVB goedkeuring van de gemeente nodig voor enkele (strategische) beslissingen, bijvoorbeeld de strategische visie van de Holding. In de strategische visie wordt de richting voor het bedrijf bepaald. Tot slot zijn ook het nemen van deelnemingen, het aangaan van duurzame samenwerking en het wijzigen van statuten aan goedkeuring van de gemeente onderhevig.
Provincie:
Tag(s):