woensdag, 25. oktober 2006 - 14:09

Handhaven is goed, preventie is beter!

Hellendoorn

Dinsdag 17 oktober is door het college van burgemeester en wethouders de integrale handhavings- en gedoogstrategie vastgesteld. Daarin is vastgelegd hoe door de gemeente (bestuursrechtelijk) en door de politie en Justitie (strafrechtelijk) gezamenlijk wordt optreden bij overtredingen. Het gaat om de handhaving op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, brandpreventie, openbare orde en veiligheid. Voor zaken betreffende de milieuwetgeving wordt een soortgelijke strategie al toegepast. Ook andere gemeenten binnen de Regio Twente hanteren de strategie. Dit zorgt voor meer uniformiteit en een transparante handhaving.

Niet alle overtredingen zijn even ernstig. Daarom wordt al op voorhand een onderscheid gemaakt door middel van een stappenplan. Op basis van de stappen wordt bepaald welke sanctie wordt toegepast en welke stappen er moeten volgen wanneer de sanctie niet tot het gewenste resultaat leidt.

Samengevat bevat blok 1 van het stappenplan een ingrijpend handhavingstraject als vervolg op een ernstige overtreding met acuut gevaar. Daarentegen bevat blok 5 een vervolgtraject dat veel minder ingrijpend maar wel dwingend is, als antwoord op een minder ernstige overtreding. De blokken 2 t/m 4 hebben betrekking op overtredingen die niet gering van omvang zijn en al of niet bewust begaan.

Het begrip "kernbepaling" is daarbij erg belangrijk. De vraag of een geconstateerde overtreding een kernbepaling schendt, geeft richting aan wat een passende reactie is op een geconstateerde overtreding. Enkele voorbeelden van kernbepalingen zijn:

Het bouwen zonder reguliere bouwvergunning;
Het slopen zonder sloopvergunning;
Het negeren van een opgelegde bouw- en sloopstop;
Het exploiteren van een horecabedrijf zonder vergunning in het kader van de Drank- en horecawet;
Het in gebruik hebben van een gebouw zonder gebruiksvergunning.

Als deze bepalingen bewust worden overtreden, dan wordt niet alleen door de gemeente een handhavingstraject gestart, maar maakt de politie (aanvullend) ook proces-verbaal op.

De handhavings- en gedoogstrategie treedt in werking per 1 november 2006. Als er na deze datum een overtreding wordt geconstateerd, wordt de handhavings- en gedoogstrategie gevolgd, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Daarbij geldt: Handhaven is regel, gedogen is uitzondering!

De strategie is opgesteld in het kader van het project "Handhaven op niveau", waarbij de gemeenten Hellendoorn, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand, de politie regio Twente, het Openbaar Ministerie, de Brandweer Twente en het Servicepunt Milieuhandhaving Twente samenwerken op het gebied van integraal handhaven.
Provincie:
Tag(s):