maandag, 13. februari 2006 - 20:58

Hans de Boer schiet met kanon op mug

Groningen

Hans de Boer, voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid, schiet met zijn voorstel om leerlingen te weigeren voor bepaalde studierichtingen in het mbo met een kanon op een mug. De opleidingen waar De Boer op doelt zijn voornamelijk niveau 3 en 4 opleidingen. Van de gediplomeerde uitstroom op deze niveaus stroomt 40 procent door naar het hoger beroepsonderwijs. Bovendien vindt 95 procent van de afgestudeerde mbo'ers binnen vier maanden een baan.

nstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs wordt gereguleerd via de beschikbaarheid van stageplaatsen. Stageplaatsen komen tot stand in nauwe samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio en op basis van arbeidsmarktanalyses van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. De beschikbaarheid van stageplaatsen loopt parallel met de vraag op de arbeidsmarkt. Deze vorm van regulering en samenwerking werkt goed.

Drie van de vier opleidingen die De Boer als probleemsectoren kwalificeert, hebben landelijk gezien een zeer gering aantal deelnemers. De theateropleidingen hebben 410 leerlingen, een percentage van 0.09% van het totaal aantal van 475.000 mbo'ers. De opleidingen binnen de sector Sport en Bewegen kennen een tekort van circa 600 stageplaatsen. Afgezet tegen het aantal deelnemers in deze sector, ruim 10.000, is dat een tekort tussen vier á vijf procent. In dat tekort moet uiteraard worden voorzien, maar het weigeren van leerlingen is daarvoor een te fors middel. Ook in het licht van CBS cijfers die een banengroei in deze sector laten zien.
Provincie:
Tag(s):