woensdag, 25. oktober 2006 - 8:32

Heerlen kiest voor kwaliteit bij woningbouwprojecten

Met name in de woningbouw is in Parkstad Limburg de tijd van ongebreidelde groei een gepasseerd station. In plaats van kwantiteit moet gezocht worden naar kwaliteit. Als het juiste project ontwikkeld wordt op de juiste plaats levert dat winst op voor de buurt en de stad. Als dat aansluit bij realistische behoeften in de markt dan biedt dat de projectontwikkelaars duidelijkheid en perspectief op een afzetbaar product.

De gemeente Heerlen wil het voortouw nemen bij het ontwikkelen van een visie op “welke projecten waar passen� en wil die visie samen met private partijen waarmaken.

Uit een analyse van Parkstad Limburg blijkt dat in de regio ruim 8.000 woningen in de planning zitten, terwijl er hooguit ruimte is voor een toevoeging voor 2000 woningen tot 2010. Als er meer gebouwd worden moeten er minstens zoveel woningen gesloopt worden. Dat er meer woningen gepland worden dan er verkocht kunnen worden blijkt ook uit het grote aantal plannen van ontwikkelaars dat alsmaar niet gerealiseerd wordt. Immers ook ontwikkelaars hebben er geen belang bij te bouwen voor leegstand. En met de huidige concurrentie van plannen is het moeilijk om bouwplannen van de grond te krijgen.

De gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties èn woonconsumenten hebben er dus belang bij dat er kritisch gekeken wordt naar de plannen, en dat er richtlijnen komen om prioriteit te geven aan bepaalde plannen zodat ook de initiatiefnemers weten welke plannen kans van slagen hebben en dus gerealiseerd kunnen worden.

Gemeente Heerlen buigt zich nu over de criteria die voor plannen moeten gaan gelden. Hierbij wordt zeker de voorrang voor het Heerlens centrum meegenomen. De stad en de regio heeft een sterk centrum nodig op de gebieden van wonen, activiteiten, voorzieningen en evenementen. Dat past binnen het beleid van dit college en binnen de regionale woonvisie van Parkstad Limburg. Ook wordt gekeken naar stedenbouwkundige criteria en naar criteria die gebaseerd zijn op de woonbehoefte van diverse groepen woonconsumenten.

Door projecten te beoordelen op grond van dergelijke criteria wil de gemeente projecten die het meest bijdragen aan de voorgestane ontwikkeling van de stad stimuleren en projecten, die dat niet doen, afremmen. Door daar duidelijk in te zijn is de gemeente voor initiatiefnemers een goede en betrouwbare partner en kan zij ervoor zorgen dat er sneller gebouwd wordt op plekken waar dit het meest nodig is.

“Voordat we zover zijn moeten we de criteria uitwerken en de visie handen en voeten geven. Daar hebben we nog enige tijd voor nodig. Wel hebben we besloten dat we nu in de komende weken in afwachting van de visie geen besluiten nemen over projectaanvragen om te voorkomen dat we er straks spijt van krijgen�, stelt wethouder Lex Smeets. “We nemen nu even gas terug om projecten te bekijken in de samenhang van bouwprogramma’s en visie op de ontwikkeling van de stad, om straks samen met ontwikkelaars gerichter te kunnen bouwen aan de stad�.
Provincie:
Tag(s):