vrijdag, 15. december 2006 - 12:54

Heropening gedeelte cellencomplex Schiphol-Oost

Schiphol-Oost

Een gedeelte van het cellencomplex op Schiphol-Oost wordt op 22 december 2006 weer in gebruik genomen. Een extern Belgisch bureau dat door gemeente Haarlemmermeer is ingehuurd heeft de brandveiligheid van het complex getoetst en de noodzakelijke aanpassingen die zijn uitgevoerd goedgekeurd. Het gaat hier om de vleugels A t/m H.

De gemeente Haarlemmermeer heeft het besluit genomen om met ingang van 22 december 2006 voor de vleugels A t/m H van het cellencomplex op Schiphol-Oost de bouwvergunning te verlengen tot 23 april 2007 en een gebruiksvergunning af te geven.

Dit is de essentie van de nota aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, die geagendeerd staat voor de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 21 december a.s. Als de gemeenteraad de overwegingen en het besluit van B&W deelt, kan de Dienst Justitiële Instellingen vanaf 22 december a.s deze vleugels weer in gebruik nemen.

De gebruiksvergunning zal worden afgegeven omdat de Dienst Justitiële Instellingen voldoet aan de eisen die het gemeentebestuur van Haarlemmermeer heeft gesteld ten aanzien van de brandveiligheid van deze vleugels. Dit onder meer naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de zogenaamde Commissie Hendriks en het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De onderzoeken die door het adviesbureau FPC zijn uitgevoerd en de finale controle door de brandweer tonen dit aan.

De gemeente houdt vervolgens vast aan haar besluit van 19 oktober 2006 dat de gebruiksvergunning voor de vleugels L t/m N wordt ingetrokken indien de geëiste veiligheidsvoorzieningen voor deze vleugels, waaronder een sprinklerinstallatie, niet op 19 december 2006 zijn gerealiseerd. De intrekking van de gebruiksvergunning zal tot gevolg hebben dat de vleugels L t/m N zullen moeten worden gesloten.

Een ander belangrijk onderdeel van het convenant is dat de Rijksgebouwendienst namens het ministerie van Justitie zoekt naar een nieuwe locatie voor het cellencomplex annex andere gebouwen. Gelet op de bestaande onzekerheden ten aanzien van een planologisch geschikte en financieel haalbare locatie voor de realisatie van een nieuw justitieel complex heeft de minister van justitie gevraagd voor definitieve realisatie van de nieuwbouw van een justitieel complex een termijn tot 2013 toe te staan.

Op basis van het convenant is besloten een procedure ex artikel 19 WRO te starten.
Daarvoor is het noodzakelijk dat uiterlijk 23 april 2007 – de datum waarop de tijdelijke verlenging van de bouwvergunning verloopt – een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt met een dubbele bestemming voor het betreffende perceel. Voor de bestemming “cellencomplex� wordt een tijdelijke instandhoudingtermijn tot 2013 vastgesteld.

De gemeente Haarlemmermeer heeft de voorbereidingen voor het maken van dit ontwerp-bestemmingsplan in gang gezet. De Gemeente Haarlemmermeer is niet bereid het cellencomplex op die plaats langer dan tot 2012 in stand te houden

Na het aantreden van de ministers Hirsch Ballin en Winsemius heeft de samenwerking van de betreffende ministeries en de daaronder ressorterende rijksdiensten met de gemeente Haarlemmermeer een positieve wending gekregen.

Bij de betrokken ministeries en rijksdiensten bestaat volledig begrip voor de standpunten die de gemeente Haarlemmermeer ter zake het cellencomplex heeft ingenomen en er wordt doorgaans adequaat gereageerd op de eisen die de gemeente Haarlemmermeer stelt ten aanzien van de brandveiligheid van gebouwen die onder de verantwoordelijkheid van de betrokken ministeries vallen.
Provincie:
Tag(s):