zaterdag, 30. september 2006 - 17:37

Het Thoolse Verantwoordingsmoment 2006

Tholen

Het Thoolse Verantwoordingsmoment is een initiatief van burgemeester W. Nuis.Tijdens zijn toespraak op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie van 2006 heeft hij aangegeven dat hij graag ziet dat het gemeentebestuur jaarlijks direct verantwoording aflegt over het afgelopen jaar aan de inwoners van Tholen.

Deze eerste maal gebeurt dit op 3 oktober aanstaande. Deze datum is wat laat in het jaar omdat door de drukte van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart jl. en de daarop volgende onderhandelingen voor de nieuwe coalitie hiervoor geen ruimte was in het voorjaar. In de komende jaren zal het Thoolse Verantwoordingsmoment gehouden worden in de maand mei, voorafgaand aan het aanbieden van de jaarrekening door het college van b&w aan de gemeenteraad.

De burgemeester legt namens de raad en het college verantwoording af via een presentatie waarin hij de belangrijkste doelen en behaalde resultaten over 2005 toelicht. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het geven van opmerkingen. Vervolgens vindt er een discussieronde van ca. 1 uur plaats tussen raadsleden, collegeleden en inwoners van Tholen aan de hand van deze drie stellingen:

• De gemeente Tholen is een ondernemende gemeente!?
• De gemeente Tholen voert een goed sociaal beleid!?
• Thoolse inwoners moeten meer directe invloed op het beleid krijgen!?

De discussie is te verdelen in een actief deel en een interventiedeel. Per discussie doen 2 raadsleden, een of twee collegeleden en 5 inwoners mee (het actieve deel). Daarnaast kunnen de overige aanwezigen ook deelnemen aan de discussie via de zaalmicrofoon (het interventiedeel).
Ter afsluiting is er een informeel samenzijn waarin verder nagepraat kan worden.
Provincie:
Tag(s):