woensdag, 4. oktober 2006 - 13:06

Hulp lichamelijk gehandicapten kan beter

Flevoland

Lichamelijk gehandicapten in Flevoland hebben behoefte aan sociale contacten, beter vervoer, minder bureaucratie en goede informatie. Deze resultaten zijn afkomstig uit het onderzoek van de Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF), onderdeel van de GGD, dat werd uitgevoerd onder Flevolandse inwoners van 20 jaar en ouder met een lichamelijke handicap.

Dit en meer staat in een rapport dat Peter Meyknecht, directeur van de HVDF op woensdag 4 oktober heeft overhandigd aan gedeputeerde John Bos, in aanwezigheid van betrokken organisaties.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie. Via diverse organisaties op het gebied van wonen, zorg, dagbesteding, vervoer, sport en patiëntenorganisaties, werden mensen met een lichamelijke beperking verzocht een schriftelijke enquête in te vullen.

Een kleine 500 mensen werden benaderd waarvan er 223 aan het onderzoek hebben meegedaan. Omdat de betrokken organisaties de enquête hebben toegestuurd aan mensen die bij hen bekend zijn, lijkt de groep mensen met een lichte beperking enigszins ondervertegenwoordigd in het Flevolandse onderzoek.

Zowel bij de voorbereiding van het onderzoek, als bij het formuleren van conclusies en aanbevelingen, zijn Flevolanders uit de doelgroep, vertegenwoordigers van diverse instellingen, gemeenten en de provincie betrokken geweest.


In de vragenlijst kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: gezondheid en welzijn, wonen en woningaanpassingen, vervoer, zorg, sport en beweging en bronnen van informatie.

Gezondheid en welzijn
De ondervraagden ervaren hun grootste beperkingen bij het uithoudingsvermogen als traplopen en lopen. 40% is ernstig beperkt bij hun dagelijkse activiteiten. Bij meer dan de helft wordt de deelname aan sociale activiteiten bemoeilijkt door hun handicap; 70% voelt zich dan ook soms tot vaak eenzaam.

Wonen
In de huidige woonsituatie ervaart 60% één of meer knelpunten. De meest voorkomende zijn een niet aangepaste keuken en de trap naar boven. Een slaap- en badkamer op de begane grond zou voor veel mensen een uitkomst bieden.

Zorg
Ruim de helft van de respondenten heeft de afgelopen 2 jaar een aanvraag ingediend voor professionele hulp. Over de geboden hulp is men over het algemeen tevreden. Echter bij de aanvraag stuit men nogal eens op de (tegenwerkende) bureaucratie.

Uit de enquête blijkt, dat de meeste mensen op de hoogte zijn van het aanbod van hulpmiddelen. Een rolstoel, taxi cq. autovergoeding en de scootmobiel worden het meest gebruikt. Wel worden er knelpunten gemeld rond de levering en reparatie van hulpmiddelen; de snelheid en kwaliteit daarvan laten nog wel eens te wensen over.

Veel lichamelijk gehandicapten zijn afhankelijk van een mantelzorger. 70% geeft aan zorg te ontvangen van iemand uit de directe omgeving. Veelal zijn dit de partner en/of kinderen.

Vervoer
40% is ontevreden over het huidige vervoersaanbod. De meest klachten gaan over de hoge kosten en het niet of te laat verschijnen van de taxi.

Bronnen van informatie
Huisarts, patiëntenvereniging(en) en internet zijn voor de ondervraagden de drie voornaamste “bronnen van informatie� . Een individuele vorm van voorlichting wordt op prijs gesteld. De consulent voor lichamelijk gehandicapten van MEE IJsseloevers (voorheen Sociaal Pedagogische Dienst -SPD-) is echter bij eenderde van de ondervraagden nog niet bekend.

Op de open vraag naar voorzieningen die mensen in de eigen woonplaats missen, worden met name zaken genoemd die te maken hebben met toegankelijkheid en bereikbaarheid van winkels, openbare gebouwen en dergelijke. Daarnaast is er veel behoefte aan contacten met lotgenoten en activiteiten die rekening houden met mensen met een beperking.

De gegevens bieden voor het eerst inzicht in de leefsituatie van lichamelijk gehandicapten in Flevoland. Provincie, gemeenten en instellingen kunnen deze gebruiken bij hun toekomstige beleid. De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maakt nut en noodzaak van informatie over mensen met een ondersteuningsvraag extra noodzakelijk.

De Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) is een van de bestaande wetten die in de nieuwe Wmo gebundeld zijn. Met de beoogde invoering van de Wmo, vanaf januari 2007, worden gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Die omvat activiteiten om het deze mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving.
Provincie:
Tag(s):