dinsdag, 6. juni 2006 - 13:44

Italiaanse toestanden in Den Haag

Den Haag

Gerechtshof Den Haag aangeklaagd wegens schending Mensenrechtenverdrag. Een burger die een civiel proces voert heeft er recht op dat in zijn zaak wordt beslist binnen een redelijke termijn. Dit is neergelegd in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Bekend is dat in Italië procedures lang kunnen duren en bij herhaling door de Europese rechter voor de te lange procedures op de vingers is getikt. Maar ook in Nederland bij het Gerechtshof in Den Haag zijn er onaanvaardbare achterstanden.

Omdat er na 26 jaar procederen nog steeds geen eindbeslissing is in zijn zaak eist een procespartij/ boze burger in kort geding dat het Hof op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld om arrest te wijzen.

Ir. Alfred Mol is al 26 jaar verwikkeld in juridische procedures met het ingenieursbureau Technip Benelux B.V. (voorheen KTI) te Zoetermeer over de rechten op een computerprogramma. Nadat procedures door Technip gestart in 1980 eind tachtiger jaren zonder eindbeslissing verzandde, werd in 1994 een nieuwe procedure opgestart. Dit leidde tot een vonnis van de rechtbank in 1997 waartegen ir. Mol hoger beroep heeft ingesteld. Dit hoger beroep loopt nu al meer dan zeven jaar terwijl nog niet eens een definitief oordeel gegeven is over een aantal voorvragen.

Het Hof lijkt elke interesse in de zaak verloren te hebben en verzint steeds weer uitvluchten om in de zaak niet te hoeven beslissen. Voor ir. Mol is de maat vol. Nadat hij in oktober vorig jaar een vriendelijk briefje aan het Hof had geschreven met het verzoek nu eindelijk eens te beslissen zegde het Hof via de voorzitter van de Handelskamer toe er naar te streven op korte termijn te beslissen. Toen in februari nog niets was vernomen heeft Mol de onlangs ingevoerde klachtprocedure gevolgd. Ook dit leidde slechts tot de toezegging dat het Hof er naar zou streven binnen een maand vonnis te wijzen. Van het Hof werd niets meer vernomen. Die klachtprocedure stelt dus ook niets voor.

De zaak is uniek. Het is de eerste keer dat in kort geding tegen rechters wordt opgetreden wegens stil zitten. Mol's advocaat ziet kansen. Dat de redelijke termijn is overschreden staat wel vast. Een veroordeling van de Staat in kort geding omdat de rechter verzuimt een beslissing te nemen ligt staatsrechtelijk gecompliceerder maar moet in verband met een uitspraak van het Europese Hof in de zaak Kudla tegen Polen uit 2000 niet bij voorbaat kansloos worden geacht.
Provincie:
Tag(s):