donderdag, 10. augustus 2006 - 11:49

Jeugd Hulp Teams van start op Urk

Urk

Met ingang van schooljaar 2006-2007 start elke plaatselijke basisschool met een zorgadviesteam, een Jeugd Hulp Team. Een Jeugd Hulp Team is een groep uitvoerders (vanuit school en andere instanties) die (problemen van) kinderen bespreken en die gezamenlijk acties hierop kunnen ondernemen.

De Jeugd Hulp Teams versterken de aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs. Kernwoorden zijn: snelle signalering, korte lijnen en snelle acties in geval de problemen van een kind het schoolniveau te boven gaan. Alle partijen (gemeente, scholen, hulpverlenende instanties) ervaren een grote behoefte aan zorg-adviesteams rondom de basisscholen en willen daar ook in investeren.

Om de deelnemende scholen vertrouwd te maken met deze nieuwe vorm van overleg, start op alle twaalf scholen een eigen Jeugd Hulp Team. Op den duur wordt dit samengevoegd naar één Jeugd Hulp Team per vier à vijf scholen.

Om snel in te kunnen spelen op problemen van kinderen zijn de intern begeleider van school, een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdarts/verpleegkundige, vaste deelnemers aan een Jeugd Hulp Team. Daarnaast is er ruimte voor deelnemers op afroep, afhankelijk van de spelende problemen kan dit bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, Eleos (jeugdzorg van het reformatorisch onderwijs), politie, kerken, huisarts, leerplichtambtenaar, enz. zijn. Deze deelnemers kunnen zelf ook het initiatief nemen om een kind ter bespreking in het Jeugd Hulp Team in te brengen.

Op initiatief van de gemeente Urk is in het voorjaar van 2006 het thema ‘Zorg voor de jeugd’ besproken met vertegenwoordigers van scholen, hulpverlenende instanties en gemeente. Samen constateerden alle betrokken partijen dat een groot knelpunt het ontbreken van een goede zorgstructuur rondom het basisonderwijs is. De problemen waar een deel van de leerlingen mee te maken kan krijgen zijn uiteenlopend, van opvoedingsproblemen tot sociaal-emotionele problemen. In het belang van het kind wordt zo, in samenwerking met de gemeente, een zo optimaal mogelijke aansluiting van jeugdzorg en onderwijs gerealiseerd om afstemmingsproblemen te voorkomen. In een Jeugd Hulp Team komen hulpvragen over leerlingen binnen, die bijvoorbeeld door de school zelf niet (meer) beantwoord kunnen worden of waar de school ondersteuning bij vraagt.
Provincie:
Tag(s):