donderdag, 9. februari 2006 - 23:02

Jeugd van Enschede in kaart gebracht

Enschede

Ruim 10% van de 43.500 jeugdigen in Enschede heeft overgewicht. Veel jongeren uit het Voortgezet Onderwijs geven dan ook aan geen gezond eetpatroon te hebben. De meeste voortijdig schoolverlaters in Enschede komen uit het VMBO en MBO. 12 % van de jongeren tot 23 jaar heeft geen startkwalificatie (MBO-niveau 2 of hoger) voor de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de Enschedese Jeugdmonitor die onlangs onder de titel ‘De staat van de jeugd’ is uitgebracht.

De Jeugdmonitor geeft informatie over de Enschedese jeugd van 0 tot 23 jaar met betrekking tot onderwerpen als samenstelling van de groep, leefstijl, sport, cultuur, onderwijs, werk, inkomen, gezondheid en criminaliteit.

Een van de doelen van de Jeugdmonitor is het verzamelen van gegevens over de jeugd in Enschede en op termijn het signaleren van ontwikkelingen door vergelijking met voorgaande jaren. Dit geeft inzicht in de effecten van het jeugdbeleid. Op dit moment betreft het voor verschillende onderwerpen een nulmeting.

Er zijn ruim 43.500 jeugdigen van 0 tot 23 jaar woonachtig in Enschede, waarvan de verhouding jongens en meisjes 53 versus 47% is. Ongeveer een derde van de jeugd is niet van Nederlandse afkomst.

• Leefstijl en Gezondheid
Ruim 10% van de jeugdigen heeft overgewicht. Veel jongeren uit het Voortgezet Onderwijs geven dan ook aan geen gezond eetpatroon te hebben. De sportvereniging is de populairste vrijetijdsvereniging, ruim 10.000 jeugdigen zijn lid.
Om problemen op het gebied van gezondheid en zorg te voorkomen investeert Enschede in preventie door middel van voorlichting, advies en opvoedingsondersteuning.

• Onderwijs
Van de 3466 peuters gaan er 1884 naar een peuterspeelzaal. Bij het basisonderwijs staan 13.380 kinderen ingeschreven en ruim 8000 kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs. Voortijdig schoolverlaters komen veelal uit het VMBO en MBO. In het MBO is hiervan bijna een derde van allochtone afkomst. 12% van de jongeren tot 23 jaar heeft geen startkwalificatie (MBO niveau 2 of hoger) voor de arbeidsmarkt.
De gemeente wil de jeugd een doorlopende lijn van spelen, leren en werken aanbieden.
Daarom investeert Enschede fors in het onderwijs zoals de Scholingsboulevard, Actieve Brede schoolontwikkelingen en de voortzetting van de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

• Werk en Inkomen
Het aantal jongeren dat zich bij het CWI inschrijft bedraagt momenteel ruim 900. 375 Enschedese jongeren hebben een WWB uitkering.

• Plegen delicten
Het aantal incidenten waarbij jeugdige verdachten zijn betrokken, neemt af. Wel is Enschede koploper in Twente als het gaat om het plegen van delicten.
De bestrijding van criminaliteit heeft in de stad prioriteit. Daarin werkt de gemeente intensief samen met politie en justitie waarbij iedere partner een eigen rol heeft op het gebied van preventie, repressie en nazorg.

Wethouder Eric Helder van Jeugd en Onderwijs: “De monitor is een prima instrument om ons bestaande jeugdbeleid te toetsen en waar nodig bij te stellen. In de toekomst zullen we de monitor verder onwikkelen, zodat alle leefgebieden van de jeugd nader ingevuld kunnen worden. Dit is een van de concrete acties in onze Jeugdagenda.�
Provincie:
Tag(s):