dinsdag, 7. februari 2006 - 21:14

Jeugdbeleid moet op peil blijven

Noord-Beveland doet al heel veel voor zijn jongeren. Veel voorzieningen zijn op een goed peil. De gemeenteraad van Noord-Beveland wil deze voorzieningen graag behouden, maar ook bekijken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe voorzieningen. Daarom nam de gemeenteraad ‘het jeugdbeleid’ op in het raadspuntenprogramma. Kees Schippers, portefeuillehouder jeugd- en onderwijszaken, kreeg de taak om zo’n jeugdbeleid te realiseren.

Nu is het jeugd- en onderwijsbeleid ‘af’. Het college van burgemeester en wethouders biedt donderdag 24 februari het jeugd- en onderwijs beleid aan de gemeenteraad aan ter vaststelling. Voor de uitvoering van het jeugdbeleid vraagt het college aan de gemeenteraad om € 14.700,- extra beschikbaar te stellen op de begroting 2006.

Als de gemeenteraad hiermee instemt kunnen in 2006 de volgende ‘nieuwe’ zaken gerealiseerd worden:

1. Een consultatieteam voor de basisscholen, dat leerkrachten kan bijstaan in de begeleiding van kinderen met problemen. In het consultatieteam hebben in ieder geval een maatschappelijk werker, een arts van de GGD, een pedagoog van de schoolbegeleidingsdienst en een intern begeleider van de school zitting.

2. Een jongerenwerker voor 4 uur in de week. De gemeente heeft de afgelopen 4 maanden ‘proef gedraaid’ met een jongerenwerker. Het college wil dit graag ook voor de toekomst bestendigen. (Ook belangrijk om jeugdparticipatie in de loop 2006 van de grond te krijgen)

3. Deskundigheidsbevordering van begeleiders op het gebied van jeugd.

4. Cursussen over opgroeiende kinderen en opvoeden voor ouders.

De doelgroep van het beleid bestaat uit de Noord-Bevelandse jongeren tussen 0 en 23 jaar. Er is bewust gekozen om geen aparte beschrijving van het jeugdbeleid en van het onderwijsbeleid te geven. Zo wordt een samenhangende aanpak mogelijk.

Het beleid is duidelijk meer dan een papieren stuk voor in de bureaula. Het biedt de mogelijkheid aan Noord-Beveland om met een visie voor ogen te investeren in de jeugd en dus in de toekomst. Het is een realistisch plan. Het is immers gebaseerd op de ervaringen, meningen en ideeën van direct betrokkenen.

In de voorbereidingsfase van dit plan zijn namelijk talrijke gesprekken gevoerd met betrokkenen, zoals de leidsters en het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Noord-Beveland; twee directeuren van basisscholen; en het bestuur en begeleiders van de sozen van Kamperland, Geersdijk en Colijnsplaat.
Provincie:
Tag(s):