vrijdag, 24. november 2006 - 18:19

Kabinet wil jachtverbod in natuurgebieden aanpassen

Tilburg

Het kabinet wil het jachtverbod in natuurgebieden opheffen. Of en onder welke voorwaarde de jacht in natuurgebieden kan worden uitgeoefend, wordt per afzonderlijk gebied bepaald. Met deze wijziging van de Flora- en Faunawet wordt invulling gegeven aan de in 2002 door de Tweede Kamer aanvaarde motie van het lid Schreijer-Pierik. De ministerraad heeft hiertoe op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten.

Het kabinet is van mening dat een categorisch verbod op de uitoefening van de jacht niet nodig is. Jacht in natuurgebieden hangt dan af van de specifieke kenmerken van het betrokken gebied en de specifieke redenen waarom het gebied beschermd wordt. Deze afweging kan het best plaatsvinden binnen de Natuurbeschermingwet 1998. Voor deze gebieden worden beheerplannen vastgesteld. Uitgangspunt is dat de jacht gereguleerd wordt in de beheerplannen.
Provincie:
Tag(s):