donderdag, 30. november 2006 - 9:54

Kan landbouwgrond natter?

Friesland

Deze vraag zult u zich, als agrariër, vast en zeker hebben gesteld in de droge juni en juli maanden, maar wellicht niet in de natte augustus maand.

In het gebied Zuid Oost Friesland voert DLV Groen & Ruimte in opdracht van het Wetterskip Fryslân twee projecten uit. Te weten: Boeren met Water en Optimalisatie Beregening. Het ene is bedoeld om de verdroging van landbouwgrond tegen te gaan, het andere bekijkt de ontwikkelingen in verleden en toekomst op het vlak van beregening. In het kader van dit project worden twee gebiedsbijeenkomsten georganiseerd waar u als agrariër van harte voor wordt uitgenodigd!

Op de avond zullen tussenresultaten van beide projecten worden gepresenteerd. Zo zijn er kaarten opgesteld waarin aangegeven is waar mogelijkheden liggen om water vast te houden en verdroging op landbouwgronden te minimaliseren. Deze kaarten willen we graag toetsen met uw agrarische praktijkervaring. Voorkomen moet worden dat het te nat wordt, maar mogelijk dat er bij u op het bedrijf ook kansen liggen om water vast te houden voor droge perioden.
In de afgelopen jaren is reeds ervaring opgedaan op 8 bedrijven met maatregelen om water te conserveren.

De resultaten en ervaringen hierover zullen worden besproken. Hierbij zal duidelijk aandacht zijn voor de voordelen op het boerenbedrijf (opbrengstverbetering, grondwaterstandveranderingen en praktijkervaringen). De verwachting van DLV Groen & Ruimte dat door hogere slootpeilen de ‘normaal’ optredende droogte ongeveer 10 dagen is uit te stellen blijkt uit te komen. Het positieve resultaat moet bijna geheel worden toegeschreven aan een betere eerste en/of tweede snede gras.

Tenslotte, er is uitvoerig onderzoek verricht naar de ontwikkelingen in het verleden en toekomst op het vlak van beregening. Hierbij zal aandacht zijn voor kosten en baten van beregening. Ontwikkelingen op het vlak van beregening worden geplaatst in het licht van schaalvergroting, ontwikkelingen in de agrarische sector en klimaatsveranderingen.

Er zullen twee gebiedsbijeenkomsten plaatsvinden. Beiden vangen aan om 20.00 uur. Op 12 december in: Multifunctioneel centrum De Ni'je Stienze aan de Kerkweg 7A te Nijeholtpade. Op 13 december in: Restaurant 't Witte Huis aan de Geert Wolter Smitweg 20 te Donkerbroek.
Provincie:
Tag(s):