dinsdag, 14. november 2006 - 9:27

Keuze voor waterbeheer pas na toezegging Rijksbijdrage

Groningen

Het Bestuurlijk Overleg Watervisie Lauwersmeer (BOWL) heeft maandag besloten de invoering van gedempt tij in het Lauwersmeer alleen te willen overwegen, nadat het Rijk de nodige middelen heeft toegezegd. Als er op Prinsjesdag 2007 niets in de Rijksbegroting 2008 staat, zijn de plannen voor natuurontwikkeling door middel van gedempt tij in ieder geval voorlopig van de baan.

Alle partijen en met name de beide waterschappen, zijn kritisch ten opzichte van de variant gedempt tij.Niet alleen vanwege de hoge kosten, maar ook vanwege de negatieve effecten op de waterhoushouding in het gebied. Het BOWL heeft medeoverheden en belangenorganisaties gister van dit standpunt op de hoogte gesteld.

In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar 26 verschillende varianten van waterbeheer in het Lauwersmeergebied op technisch, economisch en financieel gebied. Daarbij werd gekeken naar verschillende belangen, waarbij de ontwikkeling van de natuur en de veiligheid centraal hebben gestaan.

De variant "gedempt tij ++" komt voor de natuur als beste uit de bus. "Gedempt tij ++" is een volledig gestuurd systeem. Hierbij komt twee maal per jaar 2800 hectare, twee maal per maand 1800 hectare en iedere dag 450 hectare van het gebied onder zout water te staan. Met deze variant zijn de natuurdoelstellingen zoals verwoord in Natura 2000 en het Beheer en Inrichtingsplan van het Nationaal park Lauwersmeer, het meest zijn gediend.

Met name op korte termijn brengt de variant hoge investeringen met zich mee (ruim € 200 miljoen), door ondermeer de bouw en aanpassing van gemalen en het ophogen van kaden. Ook de beheerkosten - na de investeringen - vormen nog een grote post (ca. € 8 miljoen per jaar).
Provincie:
Tag(s):