dinsdag, 14. november 2006 - 18:10

Korpsen treffen maatregelen na onjuiste geurproeven

Enschede

Naar aanleiding van signalen uit de eigen organisatie op grond waarvan geconcludeerd kon worden dat bij het uitvoeren van geuridentificatieproeven met speurhonden niet conform het voorgeschreven protocol gehandeld zou zijn, hebben de korpsen Twente en Noord- en Oost-Gelderland een intern oriënterend onderzoek ingesteld.

De in totaal zes speurhondengeleiders van de oefengroep speurhondengeleiders van de korpsen in Noord en Oost Nederland zouden geuridentificatieproeven met speurhonden niet volgens het voorgeschreven protocol hebben uitgevoerd (Keuringsreglement Politiespeurhond menselijke geur 1997 en Keuringsreglement Politiespeurhond menselijke geur 2006). Er zou zijn nagelaten om de proeven 'blind' uit te voeren.
Ook zou de ambtelijke verslaglegging niet conform de regels hebben plaatsgevonden.

Het gaat om speurhondgeleiders uit de korpsen Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, Twente, IJsselland en Flevoland.

Op basis van de resultaten van het interne oriënterende onderzoek, hebben de korpschefs en de korpsbeheerders van de betrokken regio's onmiddellijk enkele maatregelen genomen.
Zo zijn de betrokken politiemensen voorlopig uit hun functie ontheven en worden zij gedurende het onderzoek met andere, niet-executieve werkzaamheden belast. De oefengroep is voorlopig ontmanteld en de honden zijn teruggegaan naar het KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten), de eigenaar van de speurhonden. De geuridentificatieproeven worden gedurende die tijd verricht door andere gecertificeerde medewerkers en hun honden.

Ook hebben de korpschefs opdracht gegeven de organisatorische inbedding en aansturing van deze solitaire functie door te lichten en voorstellen ter verbetering te doen. Op korte termijn moeten deze voorstellen aan de korpschefs worden voorgelegd.

Op verzoek van de zes betrokken politiekorpsen in Noord en Oost Nederland stelt de Rijksrecherche in opdracht van het Openbaar Ministerie in Zutphen op dit moment een oriënterend strafrechtelijk onderzoek in naar de werkzaamheden van zes speurhondgeleiders. Thans is nog niet duidelijk om hoeveel zaken het gaat en welke gevolgen dit onderzoek voor die zaken zal hebben. Het onderzoek strekt zich uit over de periode van september 1997 tot maart 2006.
Provincie:
Tag(s):