vrijdag, 20. januari 2006 - 9:19

Krachten bundeling speciaal onderwijs

Maastricht/Heerlen

In de loop van 2004/2005 hebben de besturen van scholen Don Bosco en IVOO besloten om te onderzoeken of de kwaliteit van hun dienstverlening verhoogd kan worden door middel van een samengaan per 1-8-2006. De resultaten van dit onderzoek zijn op dit moment zo hoopgevend dat een fusie per genoemde datum een realistisch streefdoel is.

Ontwikkelingen zorgen er momenteel voor dat de samen-werking naar alle waarschijnlijkheid wordt uitgebreid met St. Jozef en de Buitenhof. Besturen en directies van de vier instellingen hebben deze vraag positief beantwoord en zullen daarom na overleg met hun medezeggenschapsraden binnenkort een samenwerkingsovereenkomst sluiten.

Hierin verplichten zij zich om alle zaken van gemeenschappelijk belang voortaan ook gezamenlijk te behartigen. Daarvoor zullen de besturen een stuurgroep van de vier instellingen gaan vormen, en de directies een gemeenschappelijke managementgroep.

Hoofddoel van de samenwerking is na te gaan of een samengaan van de vier besturen per 1-8-2006 niet de beste manier is om de toekomstige vraagstukken binnen deze sector van onderwijs in de regio tegemoet te treden.

De samenwerking is niet direct gericht op verhoging van de kosteneffectiviteit door krachtenbundeling. Als uit nader onderzoek zou blijken dat dit voor deze vier instellingen het geval is, dan is dat zeker een voordeel dat in de besluit-vorming over samengaan moet worden betrokken.

Per 1 augustus 2006 wordt ook in het basis- en speciaal onderwijs de zgn. lump sum financiering ingevoerd, en daarmee een aanzienlijke vergroting van de financiële autonomie en verantwoordelijkheden. Maar de voornaamste motieven voor een eventuele samenvoeging zijn gelegen op het inhoudelijke vlak van opvoeding en onderwijs aan speciale zorgleerlingen.

Vastgesteld moet worden dat met de komst van het project ‘Weer Samen Naar School’, er ontzettend veel in beweging is geraakt in onderwijsland in de relatie tussen wat men dan noemt het reguliere en het speciale basis- en voortgezet onderwijs. Alles draait daarbij om de taak die ‘gewone’ scholen naast ‘speciale’scholen zouden hebben voor kinderen die voor korte of langere tijd extra zorg nodig hebben.

Kinderen zouden zo lang mogelijk in een reguliere omgeving extra zorg moeten krijgen. Reguliere scholen zullen dus hun zorgcapaciteit verbreden met eigen mensen of door middel van ambulante zorg van buitenaf. Speciale scholen dienen in omvang te worden beperkt tot de zorg voor zeer specifieke doelgroepen van leerlingen.

Zoveel mogelijk zorgopmaat voor elke individuele leerling omdat in het bijzonder voor zorgleerlingen geldt dat je de problemen die zich bij hun voordoen niet in een paar categorieën van zorg kunt vangen.

Er moet gekeken worden naar de zeer uiteenlopende behoeften, de zorgvraag, die van kinderen uitgaat. En vervolgens hoe je daar op een zo toegespitste, flexibele en goed gecoördineerde manier antwoord op kunt geven.
Provincie:
Tag(s):