dinsdag, 12. september 2006 - 10:30

Kwaliteit Gemeenten onder de loep

Regio

De provincie Gelderland wil alle gemeenten een kwaliteitsmeting aanbie-den. De gemeente wordt daarin objectief beoordeeld op haar rol als bestuur van een lokale gemeenschap, als publieke dienstverlener, als onderdeel van het bestuurlijk bestel en als organisatorische eenheid. Deelname aan de meting is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Aan de uitkomsten moet een vervolg worden verbonden als daar aanleiding toe is.

Na de gemeentelijke samenvoegingen de afgelopen jaren wil de provincie weten of de bestuurskracht ook daadwerkelijk is toegenomen en of verde-re verbeteringen mogelijk zijn. Kwaliteitsverbetering was immers een belangrijk doel van de herindelingen.

Ook gemeenten die niet bij een herindeling zijn betrokken, komen in aanmerking voor de kwaliteitsmeting omdat er steeds meer taken bij gemeenten komen te liggen en er ook in de toekomst een groter beroep moet worden gedaan op de bestuurskracht van gemeenten. Gemeenten hebben baat bij deelname omdat ze zo inzicht krijgen in de eisen die worden gesteld aan het functioneren van de gemeente en in-zicht krijgen in hun eigen functioneren. Er ontstaat uitzicht op een verbetering van het functioneren en het partnerschap met de provincie wordt versterkt.

De metingen worden uitgevoerd door een projectgroep van provinciale en gemeentelijke medewerkers. De groep begint met het bestuderen van be-leidsdocumenten en gesprekken met sleutelfiguren. In vijf debatten spreken relevante betrokkenen vervolgens hun eigen kwaliteitsoordelen uit. De debatten worden achtereenvolgens gehouden met met college, raad, ambtelijke top, het maatschappelijke middenveld en de gemeentelijke medewerkers. In een strategische slotsessie bespre-ken gemeente en provincie samen de uitkomsten en maken afspraken over de versterking van de kwaliteit van het bestuur. Na een aantal jaar kan de meting worden herhaald.

Het gaat om maximaal 23 heringedeelde gemeenten en 56 Gelderse gemeen-ten in totaal. De kosten per meting zijn 2.500 euro. Gedeputeerde Sta-ten stellen voor 65.000 euro bij vervolgvoorstel Begroting 2007 be-schikbaar te stellen. Het voorstel is dinsdag vastgesteld door GS en wordt op 11 oktober behandeld in de Commissie Algemeen Bestuur.
Provincie:
Tag(s):