donderdag, 14. september 2006 - 10:43

Langdurige aanpak nodig bestrijding algenplaag

Almere

In de havenkom in Almere Haven is sprake van stank door overmatige algengroei. Deze stank is het gevolg van zuurstofgebrek en het op grote schaal sterven van vissen. De algen waaien de haven in vanuit het Gooimeer. De huidige hoge watertemperatuur (21 graden op 1 meter diepte) is een belangrijke oorzaak van de algengroei, net als verontreiniging van het water van de Eem, die uitmondt in het Eem- en Gooimeer.

De gemeente heeft de algen de laatste weken bestreden. Maar het gewenste resultaat is nog niet bereikt. Daarom worden nu extra maatregelen getroffen. Daarnaast heeft de gemeente begin deze zomer afspraken gemaakt met andere overheden over het terugdringen van de vervuiling uit de Eem.

De laatste weken zijn drijfalgen uit de havenkom verwijderd, dode vissen opgeruimd en is het water belucht (zuurstof toegevoegd) door middel van pompen en luchtslangen (De algen nemen ’s nachts twee keer zoveel zuurstof op als ze overdag produceren).

De gemeente voert op dit moment zogenaamde ‘effect/symptoombestrijding’ uit. Aan de overlast op dit moment is maar beperkt iets te doen, omdat de oorzaken niet meteen kunnen worden weggenomen.
De gemeente blijft de drijfalgen en dode vissen verwijderen.

Daarnaast wordt geprobeerd de aanvoer van algen uit het Gooimeer tegen te gaan door een luchtbellenscherm te plaatsen. Dit is een slang met gaten op de bodem van de ingang van de havenkom waardoor luchtbellen naar boven gaan. Om geluidsoverlast door de pomp te beperken wordt dit systeem alleen overdag gebruikt, als er een kans bestaat op binnen drijven van algen.

Inmiddels wordt ook water uit de Lange Wetering de haven ingepompt, zodat uiteindelijk meer zuurstof in het havenwater komt. Het effect van deze maatregel moet over enkele weken merkbaar zijn.

De gemeente heeft een adviesbureau ingeschakeld om te onderzoeken wat nog meer kan worden gedaan. Alle maatregelen samen hebben tot nu toe ruim 200.000 euro gekost.

De sluis bij de havenkom is tijdelijk afgesloten. Bij het doorlaten van boten zou ongeveer 350 m³ water per keer vanuit de havenkom in het relatief schone grachtwater van Almere terechtkomen.

De overige sluizen in Flevoland zijn geïnformeerd over de stremming van de sluis. Tevens zijn borden geplaatst langs de Lange Wetering, die vermelden dat de sluis is afgesloten.
De Centrumgracht, die loopt langs de Schoolstraat, Kerkgracht en Marktgracht wordt nu niet meer gevuld met water vanuit de Goede Werf-kant, maar vanaf de Binnenhof-kant. Hierdoor blijft het grachtwater relatief schoon. Zodra de algen verdwenen zijn (bij lagere watertemperatuur)
kan de sluis weer in gebruik worden genomen.

De gemeente heeft op 5 juli een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Waterschap Vallei & Eem en 6 regiogemeenten om de vervuiling van het Eemwater terug te dringen. De plaatselijke installatie voor rioolwaterzuivering wordt verbeterd en er worden maatregelen genomen op het gebied van landbouw. Daardoor moet de hoeveelheid algen in het Eem- en Gooimeer drastisch afnemen.

Het weer zou ook flink kunnen helpen. Zonder de hele hoge temperatuur van het water was ook de groei van de algen niet zo groot geweest. Dat de algen niet meer de haven uitstromen heeft te maken met de vorm van de havenkom. Deze is namelijk zo ontworpen dat bij storm het water in de havenkom rustig blijft.
Provincie:
Tag(s):