donderdag, 31. augustus 2006 - 8:57

Leerplichtambtenaren treden vaker op

Ede

In het schooljaar 2005-2006 hebben de leerplichtambtenaren van de gemeente Ede 1.097 meldingen van schoolverzuim of dreigend schoolverzuim in behandeling genomen. Dat is een toename van 103 ten opzichte van het voorafgaande schoolhaar. De stijgende trend in het aantal meldingen zet daarmee door.

Ruim de helft van de meldingen heeft betrekking op leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De complexiteit van de meldingen neemt toe en de leeftijd van de gemelde leerlingen wordt steeds jonger. Dit is een trend die al enige jaren zichtbaar is.

De samenwerking tussen de scholen en de leerplichtambtenaren is goed. Leerplichtambtenaren maken deel uit van de zorgadviesteams van de scholen voor voortgezet onderwijs. Deze teams adviseren leerlingen en ouders over mogelijke zorg of hulpverlening.

Het grootste deel van het verzuim bestaat uit relatief verzuim. Dit betekent dat de leerlingen wel ingeschreven staan bij een school maar niet of niet altijd verschijnen. Achtergrond is vaak een verkeerde schoolkeuze, problemen binnen het gezin, faalangst etc. Dit betreft 70% van het totale aantal meldingen. De rest bestaat vooral uit preventieve meldingen van verzuim. Deze komen meestal voort uit overlegsituaties tussen scholen en leerplicht-ambtenaar.Bij deze leerlingen is geen sprake van direct verzuim, maar als er niet op de melding gereageerd wordt, zou dit wel het gevolg kunnen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om schoolwisselingen, schorsingen, verwijzingen naar het speciaal onderwijs.

Van het totale aantal meldingen is voor 84% van de gevallen een passende oplossing gevonden. Voor de overige 16% gaat de afdeling Leerplicht ervan uit dat aan het begin van het nieuwe schooljaar te bereiken.

In 41 gevallen hebben de leerplichtambtenaren in het schooljaar 2005-2006 proces-verbaal opgemaakt. In 2004-2005 gebeurde dit in 23 gevallen. Van de uitgeschreven processen-verbaal is in drie gevallen een melding gedaan naar de Raad voor de Kinderbescherming.
Provincie:
Tag(s):