woensdag, 20. september 2006 - 15:42

Leeuwarden krijgt € 153.304 projectgeld

Leeuwarden

Het college Gedeputeerde Staten heeft voor 2006 € 153.304 aan de gemeente Leeuwarden beschikbaar gesteld voor drie projectvoorstellen op basis van het stadsconvenant Leeuwarden.

Het eerste project omvat een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het gebied Zuidwest-Leeuwarden dat uiteindelijk leidt tot een masterplan. Centraal staan betere afstem-ming van toekomstige investeringen door overheden, particulieren, ontwikkelaars, bedrijven en instellingen in dit gebied en de thema’s duurzaamheid, energieopwekking en waterber-ging staan centraal.

Doel van het tweede projectvoorstel is een belangrijke verbetering van het watersysteem in de Leeuwarder Vrijheidswijk. De waterpartijen in de wijk worden verbonden met de Dokkumer Ee en Bonkevaart. Bovendien komt er een aantrekkelijk en duurzaam regenwatersysteem: Via een innovatieve zuiveringstrap wordt gezuiverd regenwater van gebouwen en woningen rechtstreeks naar het oppervlaktewater gebracht.

Het derde projectvoorstel betreft een Mercator-onderzoek door de Fryske Akademy naar de mogelijke ontwikkeling van minimumstandaarden voor het (minderheids)taalonderwijs. In het Stadsconvenant wordt in ‘Leeuwarden kennisstad’ als ambitie aangegeven, dat de Fryske Akademy zich zal ontwikkelen tot een Europees kenniscentrum voor meertaligheid / minderheidstalen. Het Europese project ‘Mercator Education’ is de vooruitgeschoven post van de Fryske Akademy op het gebied van de Europese relaties.
Provincie:
Tag(s):