maandag, 27. november 2006 - 14:24

Leeuwarden wordt aantrekkelijker voor mensen buiten de regio

Leeuwarden

De woningproductie in de gemeente Leeuwarden heeft in 2005 voor het eerst sinds eind jaren tachtig het aantal van 500 overschreden.

De productie van 2006 ligt op schema. Daarnaast trekken nieuwe stadsdelen inwoners uit bijna alle provincies in Nederland. Dit zijn enkele conclusies uit de Woningbouwmonitor die onlangs gereed is gekomen. Hierin is tevens een doorkijk op het lopende jaar 2006 verwerkt.

De monitor wordt een steeds belangrijkere vinger aan de pols van de Leeuwarder woningmarkt. In deze editie is ten opzichte van eerdere jaargangen een verdere verdieping- en verbredingslag gemaakt, zowel cijfermatig als beleidsbeschouwend.

Naast de cijfermatige rapportage over feiten en ontwikkelingen op de woningmarkt, treft u in de monitor analyses over onder meer de (sociale) huurvoorraad, (bestaande) koopwoningen, studentenhuisvesting, wonen en zorg, particulier opdrachtgeverschap. Deze leiden – binnen de contouren van het lopende Woonplan 2004 ‘Optimaal wonen voor iedereen’ – tot bijkleuring en nieuwe accenten in de gemeentelijke regie op de woningmarkt.

Enkele conclusies uit de monitor:
De voorraad goedkope- en betaalbare woningen is ruim voldoende om de primaire doelgroep van goede huisvesting te kunnen voorzien;
Er is desondanks nog wel een zekere spanning op de Leeuwarder huurmarkt.

Echter, het profiel van de woningzoekende is dat van een wensverhuizer en niet van een urgente. De belangrijkste oorzaak ligt bij een nog te geringe doorstroming, waardoor huishoudens met een lager inkomen niet terecht kunnen in een voor hun geschikte woning.

Leeuwarden wordt aantrekkelijker voor mensen met midden- en hogere inkomens; Leeuwarden trekt steeds meer mensen buiten de regio; De belangstelling voor stedelijke woonmilieus blijft groeien. Dit geldt niet alleen voor de nieuwe uitleg, maar zeker ook voor binnenstedelijk wonen; Het aantal alleenstaanden blijft stijgen, binnen alle leeftijdscategorieën. Dit vraagt een toegespitste woningproductie, waarvan een groot deel niet-grondgebonden binnenstedelijk kan zijn; Naast blijvende aandacht voor de kwantitatieve woningproductie komt er meer aandacht voor de kwaliteit van het wonen en wooninnovatie.

Dit komt onder meer tot uitdrukking in (projectmatig) particulier opdrachtgeverschap, uitdagende architectuur en woonomgeving, toepassing domotica, (alternatieve) energiezuinigheid, 2e maaiveld-wonen en gestapelde woonvormen met 'hangende tuinen'.

De woningmarktmonitor wordt opgesteld door de sector Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Leeuwarden. Op de belangrijke onderdelen huurmarkt en koopmarkt is de monitor een coproductie met corporaties en marktpartijen. De intentie is om de samenwerking ook op dit gebied de komende jaren verder te intensiveren en te structureren.
Provincie:
Tag(s):