maandag, 27. maart 2006 - 13:43

Loketten voor grondwateroverlast

Voor de afhandeling van klachten over grondwateroverlast binnen de be-bouwde kom kunnen inwoners van Zeeland vanaf nu terecht bij de hiervoor ingestelde grondwater-loketten in de Zeeuwse gemeenten. De grondwaterloketten zijn ingesteld op advies van de landelijke Commissie Integraal Waterbeheer.

In haar rapport 'Samen leven met grondwater' heeft deze commissie de aanbeveling gedaan dat de gemeente zorg draagt voor een loket dat klachten en vragen van burgers over grondwater afhandelt. De Commissie Regionaal Waterbeheer, waarin alle Zeeuwse overheden vertegen-woordigd zijn, heeft het advies overgenomen en aan-gedrongen op een uniforme aanpak binnen de provincie.

In het landelijk gebied zorgt het waterschap voor de ontvangst en afvoer naar de gemalen. Voor klachten over wateroverlast in het landelijk gebied blijft het waterschap in eerste instantie het aanspreekpunt.

Voor de ontwatering van particulier terrein blijft de burger zelf verantwoordelijk. Binnen de bebouwde kom is de gemeente verantwoordelijk voor het ontvangen en afvoeren van overtollig water.

Inwoners die te maken hebben met grondwateroverlast kunnen contact opnemen met de contactpersoon binnen hun gemeente. Zonodig betrekt die het waterschap of de provincie erbij om tot een oplossing te komen. Meer informatie over de grondwaterloketten staat binnenkort in de gemeentelijke informatierubrieken en op de gemeentelijke websites.
Provincie:
Tag(s):