zaterdag, 4. november 2006 - 10:11

Maatregelen in peuterspeelzaalwerk onontkoombaar

Zwolle

Om de activiteiten van Travers op het gebied van sociaal cultureel werk in het eerste half jaar van 2007 in grote lijnen voort te zetten heeft het college berekend dat hiervoor € 66.000,- extra nodig is. Dat is bovenop de in de begroting gereserveerde bedragen voor peuterwerk en wijk- en buurtaccommodaties van € 154.000,- voor het eerste half jaar van 2007.

In afwachting van de mogelijke veranderingen in het welzijnswerk en de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van het exploitatietekort, kunnen de bestaande gesubsidieerde activiteiten van Travers hiermee mogelijk voor een half jaar worden voortgezet. De gemeenteraad is bij de begrotingsbehandeling aan zet of men deze adempauze kan en wil honoreren.

Peuterspeelzalen
De tekorten in het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk zijn ontstaan door veranderingen in de gesubsidieerde arbeid. Om deze tekorten op te lossen kan de gemeente of extra structurele subsidie verlenen, of tweehonderd van de in totaal 1100 peuterspeelzaalplaatsen sluiten. Travers bereidt deze sluiting voor, waarbij de gemeente intensief is betrokken, om de doelstellingen van het gemeentelijk jeugdbeleid te waarborgen. Het voornaamste criterium om een peuterspeelzaal al dan niet te sluiten is, of deze zaal momenteel wordt ingezet als instrument in het jeugdbeleid.

Saarbij zijn de volgende uitgangspunten gevolgd:

Peuterspeelzalen die een BOP-programma (Boekenpret, Ouderparticipatie en Piramide) uitvoeren en/of een VVE-speelzaal (Vroeg en Voorschoolse Educatie) zijn uitgesloten van sluiting.
Peuterspeelzalen die deel uitmaken van een Zwolse Brede School komen ook niet in aanmerking voor sluiting.
Bij sluiting moet er een alternatief in een aangrenzende wijk zijn.
Sluiting kan ruimte bieden voor andere partijen op de markt.

Dit betekent dat de peuterspeelzalen het Veerhuysje (Veerallee), Pippeloentje en Knabbel (Zwolle-Zuid) mogelijk gaan sluiten. Enkele groepen van de peuterspeelzalen het Kwaakertje (Aalanden), De Pol en Panda Pim (Zwolle-Zuid) komen mogelijk te vervallen. Maar met deze maatregelen zijn de tekorten nog niet helemaal weggewerkt.

Einde schooljaar
De gemeente wil een mogelijke sluiting aan het eind van het lopende schooljaar invoeren. Peuters kunnen daarom rustig het jaar uitzitten hun vertrouwde omgeving en ouders hebben meer tijd om naar een alternatief te zoeken. Travers zal de sluiting per 1 januari 2007 gaan voorbereiden om de exploitatie van de zalen rond te krijgen. Voor een half jaar uitstel heeft de gemeente een bedrag van € 130.000,- in haar begroting opgenomen. Dat geld wordt aangewend om personeelskosten, huurlasten, activiteiten en het opvangen van de uitstroom van gesubsidieerde arbeid (de WIW/ID-banen).

Landelijke ontwikkelingen
Vrijwel alle verkiezingsprogramma’s laten zien dat in de nieuwe regeringsperiode ingezet wordt op de kwaliteitsverbetering van de kinderopvang. Het is dan ook de verwachting dat dit zeker zijn uitwerking zal hebben op het peuterspeelzaalwerk. Daarnaast is de laatste jaren een tendens te bespeuren dat het peuterspeelzaalwerk steeds sterker is gaan samenwerken met het onderwijs. De motie Van Aartsen/Bos, waarbij basisscholen vanaf 2007 verplicht worden kinderopvang te verzorgen, draagt hier in grote mate aan bij. De gemeente speelt nu al in op deze ontwikkelingen, zoals in de Zwolse Brede School en het project Dagarrangementen.

Met het oog op deze landelijke ontwikkelingen gaat de gemeente met de partijen verkennende gesprekken voeren over de toekomst van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en enkele andere voorzieningen voor alle 0 tot 4-jarigen. Afhankelijk van mogelijke voorstellen van de nieuwe regering, kan de raad binnen twee jaar een voorstel tegemoet zien over het vervolg van het peuterspeelzaalwerk in Zwolle.
Provincie:
Tag(s):