dinsdag, 28. november 2006 - 19:16

Meer geld nodig voor jeugdzorg in 2007

In 2007 is bijna € 127 miljoen nodig voor de Gelderse jeugdzorg. Dat blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007 zoals Gedeputeerde Staten dat dinsdag hebben vastgesteld. Op basis van het programma ‘Kiezen voor de Gelderse Jeugd: Ruimte en Richting’ verleent het Rijk subsidie aan de provincie voor Bureau Jeugdzorg en andere vormen van jeugdzorg.

De provincie stelt bijna € 2,5 miljoen uit eigen middelen beschikbaar. In 2005 kostte de jeugdzorg in Gelderland ruim 106 miljoen en in 2006 bijna 120 miljoen.

Het aantal hulpvragen uit de samenleving en daarmee het beroep op jeugdzorg is in 2006 weer groter geworden en de verwachting is dat deze groei doorzet in 2007. In 2005 kwamen bij het Bureau Jeugdzorg nog 7.272 hulpvragen binnen, de raming voor 2007 is dat er 8.500 keer een vraag voor hulp binnenkomt.

Bij het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) is de toename van het aantal meldingen nog forser; van 979 in 2004, 1.180 in 2005, (naar verwachting) 1.264 in 2006 en op basis van prognoses 1400 in 2007.

Een van de belangrijkste prioriteiten in 2006 was het wegwerken van wachtlijsten bij het AMK. Dat is juni vorig jaar gelukt, ondanks het groeiende beroep op het meldpunt. Blijvende aandacht is nodig omdat er inmiddels weer een kleine wachtlijst is ontstaan. Er zijn 4 nieuwe medewerkers bij het AMK aangesteld.

Wachtlijsten ‘aan de voordeur’ bij Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) zijn korter geworden dankzij de inzet van extra middelen. Ook het aantal wachtenden voor de Gelderse jeugdzorgaanbieders is minder geworden. Zij zorgen voor onder meer crisisopvang, pleegzorg, dag- en nachtbehandeling en ambulante hulp.

Om deze wachtlijsten bij zorgaanbieders verder weg te werken, krijgt krijgt Gelderland in 2006 en 2007 vier miljoen extra van het Rijk. Het doel om voor 1 januari alle kinderen met een indicatie binnen negen weken hulp te bieden, lijkt gehaald te worden. Om de te voorkomen dat de wachtlijsten weer op gaan lopen, krijgt Gelderland daarnaast vanaf 2007 structureel 5,2 miljoen meer.

De provincie pleit daarnaast voor de aanpak van wachtlijsten voor justitiële inrichtingen, GGZ en andere instellingen die buiten de provincie om gefinancierd worden. De jongeren op deze wachtlijsten drukken op de capaciteit van jeugdzorgaanbieders en nemen zo plaatsen in die niet voor hen zijn bedoeld.

Een belangrijke doelstelling van de provincie is preventie. Door problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en zo snel mogelijk hulp te bieden, zijn ingrijpende zorgmaatregelen niet altijd nodig.

Bureau Jeugdzorg neemt deel aan zorgnetwerken rond scholen en in gemeenten om vroeg betrokken te worden bij problemen. Ook ondersteunt BJzG lokale en regionale partners met consultatie en deskundigheidsbevordering.

Binnen het provinciale streven om problemen op te lossen vóór ze uit de hand lopen past ook het project Eigen Kracht Conferenties, waarvoor in 2007 ruim een ton is uitgetrokken. Hierdoor kunnen gezinnen ondersteund worden die (nog) geen jeugdzorg ontvangen. Eigen Kracht gaat uit van eigen mogelijkheden van gezinnen en het eigen netwerk van familie, buren etc. Daarnaast is voor FamilieNetwerkBeraden, een soortgelijke methodiek voor cliënten binnen de jeugdzorg, € 50.000 extra beschikbaar.

Het streven om 24 uur per dag spoedeisende jeugdzorg beschikbaar te hebben, is bereikt. Voor een goed vervolg op deze zorg zijn de bestaande wachtlijsten binnen de GGZ en LVG (opvang voor licht gehandicapte jeugd) een knelpunt. Ook zien GS een vraag naar doorstroommogelijkheden en langdurige verblijfsvarianten voor jongeren die zijn uitbehandeld.
Provincie:
Tag(s):