maandag, 8. mei 2006 - 16:10

Miljoenen nodig voor waterprojecten Gelderse Vallei

Amersfoort

Om verdroging te bestrijden, water optimaal te kunnen bergen, natuurvriendelijke oevers aan te leggen en rioolwaterzuiveringen te verbeteren in het Reconstructiegebied Gelderse Vallei / Utrecht Oost, willen gedeputeerde staten € 11 miljoen extra gaan investeren.
De investeringen maken deel uit van een intentieverklaring tussen de provincie Utrecht , de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Eem die binnenkort getekend wordt en waarin alle waterthema’s zijn opgenomen. De essentie is dat de partijen voor de periode 2006-2015 afspreken om zich in te spannen om projecten uit te voeren en te zorgen voor de benodigde financiering.

Bij uitvoering van de afspraken uit de intentieverklaring worden vrijwel alle waterprojecten uit het Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht-Oost gerealiseerd. Het gaat om tientallen projecten op het terrein van waterberging, beekherstel, aanleg van natuurvriendelijke oevers, verdroging en rioolwaterzuivering. De concrete uitvoering van de overeenkomst vindt vooral plaats door het waterschap; de provincies treden vooral op als medefinancier.
Provincie:
Tag(s):