dinsdag, 20. juni 2006 - 9:06

Miljoenen van het Rijk ter verbetering luchtkwaliteit

Gelderland

Gelderland heeft van het Rijk vier miljoen euro gekregen om de luchtkwaliteit te verbeteren met lokale (verkeers)maatregelen. Begin 2007 krijgt Gelderland de tweede tranche; afhankelijk van de verdelingscriteria vier tot zes miljoen euro. Het geld wordt gebruikt voor gebiedsgerichte maatregelen in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), dat als doel heeft de uitstoot fijn stof en stikstofdioxide (NO2) verminderen.

De maatregelen zijn vooral gericht op verkeer, zoals het instellen van milieuzones (alleen schone auto’s en vrachtwagens op bepaalde wegen) of rondwegen om verkeersdoorstroming te bevorderen. Gemeenten en regio’s waar de uitstoot wordt overschreden kunnen op basis van gebiedsgerichte plannen van aanpak aanspraak maken op subsidie. De provincies hebben de regie over het NSL en zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering.

De gemeenten blijven eindverantwoordelijk voor de luchtkwaliteit op hun grondgebied. Het NSL is de kern van het wetvoorstel Luchtkwaliteit dat nu bij de Kamer ligt en zet alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren tegen elkaar af; de saldobenadering op gebiedsniveau.

Voor de periode 2005-2015 heeft het kabinet in totaal 900 miljoen euro beschikbaar gesteld om de risico’s van luchtvervuiling voor de volksgezondheid te verminderen en om te zorgen dat Nederland overal voldoet aan de Europese normen voor fijn stof en NO2. Daarnaast is het voorkomen van normoverschrijding belangrijk om ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen door te laten gaan. Aan de provincies wordt in totaal 90 miljoen euro ter beschikking gesteld, de eerste tranche op basis van inwonertal, voor de tweede tranche staan de criteria nog niet vast.

Het Rijk heeft in een eerder stadium al 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidiëring van luchtwassers in de intensieve veeteelt. Ook heeft de provincie Gelderland zelf 3,2 miljoen euro uitgetrokken voor provinciaal beleid. In januari hebben Provinciale Staten van Gelderland het Plan van aanpak voor de Luchtkwaliteitsproblemen in Gelderland goedgekeurd waarin negentien maatregelen staan omschreven die de luchtkwaliteit moeten verbeteren.

Het gaat bijvoorbeeld om de aanpassing van provinciale wegen, provinciale regels voor milieuvergunningen en het opzetten van aardgasvulstations en het stimuleren van het rijden op aardgas. Aardgas is schoner, zuiniger, veiliger en goedkoper dan traditionele brandstoffen inclusief LPG.

In het NSL staat samenwerking tussen gemeenten, regio’s, provincies en Rijk centraal. Daarom houdt de provincie Gelderland maandag 19 juni een bestuurlijke conferentie over luchtkwaliteit waarin de rol van elk van de overheden nader wordt verkend.

Gedeputeerde René van Diessen reikt daarbij het Provinciaal Actieplan Luchtkwaliteit uit.
Provincie:
Tag(s):