woensdag, 14. juni 2006 - 17:37

Minister Veerman moet ProRail op vingers tikken

Weert

Het college van B&W van de gemeente Weert heeft vandaag een brief gestuurd naar minister Veerman van Landbouw, waarin zij vraagt om een onderzoek in te stellen naar de werkzaamheden die onlangs zijn verricht aan een gedeelte van het tracé van de IJzeren Rijn tussen Weert en Budel.

De gemeente heeft geconstateerd dat op een aantal willekeurige plaatsen van dit spoorvak sprake is geweest van het vervangen van groepen spoorbielzen inclusief ballastbed, zonder dat daarvoor de benodigde ontheffingen en vergunningen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet zijn verleend. De gemeente verzoekt de minister nu over te gaan tot het nemen van handhavingsmaatregelen richting ProRail.

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan een gedeelte van de spoorbaan Weert-Budel, door ProRail is al eerder onderwerp van discussie en inzet van gerechtelijke procedures geweest. Uiteindelijk resultaat daarvan was dat van verleende ontheffingen geen gebruik kon worden gemaakt en dat nieuw aangevraagde ontheffingen niet zijn verleend.

Het gemeentebestuur van Weert vindt vooral de ecologische toets vanwege de doorsnijding door dit deel van het spoorvak van het Vogelrichtlijngebied Weerter- en Budelerbergen, onontbeerlijk.

Wel heeft ProRail op 2 juni een aanvraag om ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening bij het college van B&W van Weert ingediend voor het verrichten van groot onderhoud op het spoorvak Weert-Budel.
Provincie:
Tag(s):