vrijdag, 25. augustus 2006 - 15:21

Ministerraad stemt in met programma Noordvleugel

Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besluiten genomen over projecten binnen het programma Noordvleugel. Hiermee wordt de internationale concurrentiepositie van de noordelijke Randstad versterkt, waar 4,5 miljoen mensen wonen. In het programma zijn besluiten genomen over wonen, werken en natuur. Zo kan Almere tussen 2010 en 2030 er 60.000 woningen bij bouwen. Dit betekent bijna een verdubbeling van het aantal inwoners van de stad. Voor de verbetering van de bereikbaarheid over de weg die daarmee samenhangt, is een bedrag van vierenhalf miljard euro gereserveerd. Dit staat in een brief die ministers Peijs en Dekker aan de Tweede Kamer sturen.

Voor de bereikbaarheid van de regio heeft het kabinet besloten de bovengrondse varianten van het stroomlijnalternatief en het verbindingsalternatief af te laten vallen. Het kabinet heeft verder besloten de planstudie te richten op de drie overgebleven opties.

Het gaat hierbij om de keuze tussen het stroomlijnalternatief (verbreden bestaande snelwegen A6, A1, A10-oost, het gedeeltelijk overkluizen en verdiepen A9 Gaasperdammerweg en aanpak A9 richting Amstelveen), het verbindingsalternatief (een nieuwe snelweg tussen A6 en A9 via een tunnel, aanpak A10-oost, A6 en A9 richting Amstelveen) en een locatiespecifiek alternatief (problemen op A10-oost, A1 en A6 aanpakken door deze wegen te verbreden).

De overzichtsrapportage met een beschrijving van de resterende alternatieven zal binnenkort verschijnen. Op basis hiervan kan de besluitvorming worden voortgezet.

Ook heeft het kabinet besluiten genomen over verbetering van het woon- en leefklimaat, natuur en recreatie. Zo komt er een aquaduct bij Muiden en worden projecten uit de Groene Uitweg uitgevoerd, zoals de stelling van Amsterdam (toeristisch recreatieve ontsluiting van dit werelderfgoed en restauratie van enkele forten van de stelling van Amsterdam) en de vaarverbinding Vecht-Naardertrekvaart-Gooimeer (een veilige verbinding voor de kleine watersport tussen Vecht en Gooimeer, waarvoor een verbinding van 1 á 2 km naar het Gooimeer wordt gegraven).

De Groene Uitweg is een regionaal programma van projecten in het gebied gelegen tussen Amsterdam, Almere en Utrecht. Dit programma richt zich op de verbetering van de natuurwaarden, recreatie en cultuurhistorische waarden.

Verder komt er een planstudie naar het openbaar vervoer in de Noordvleugel. Hierbij wordt in beeld gebracht wat de knelpunten voor het OV op middellange en lange termijn zijn en welke oplossingen daarvoor zijn. Andere besluiten gaan over woningen en natuur in de Haarlemmermeer Bollenstreek, ontwikkeling van de Zuidas en bereikbaarheid van woningbouw in Utrecht.

Het programma Noordvleugel komt voort uit de Nota Ruimte. Hierin zijn nog drie andere programma's gekozen: Zuidvleugel, Groene Hart en Zuidoost Brabant/Noord Limburg. Doel is snellere en kwalitatief betere besluitvorming. Dit gebeurt door intensieve samenwerking tussen de ministeries van Financiën,LNV, VenW, EZ, VROM en BZK en tussen het rijk en de regio.

De programmaminister laat zich adviseren door de VROM Raad en de VenW Raad en door tal van maatschappelijke partijen. Bij de uitvoering van het programma wordt steeds gekeken naar vier elementen; economie (verstevigen internationale concurrentiepositie), woningbouw (opgave Noordvleugel: 220.000 woningen voor het gehele gebied), bereikbaarheid (weg en openbaar vervoer), en groen/blauw (woon, werk en leefklimaat).
Provincie:
Tag(s):