dinsdag, 20. juni 2006 - 8:20

Ministers maken afspraken Gent-Terneuzen

Regionaal

De Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs en de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters, hebben overeenstemming bereikt over de vervanging van de basculebruggen over de Westsluis in Terneuzen. Ook hebben ze afgesproken dat Vlaanderen de kosten van een extra diepe aanleg van een tunnel bij Sluiskil zal betalen.

De huidige basculebruggen zijn, zo is in de praktijk gebleken, kwetsbaar voor aanvaringen door vooral autoschepen. Momenteel wordt een noodreparatie uitgevoerd aan de noordelijke basculebrug, vanwege de laatste aanvaring op 25 februari j.l.

Rijkswaterstaat Zeeland gaat de twee bruggen over de zeesluis vervangen door twee nieuwe bruggen. Deze bruggen komen 6 meter verder van de sluiskant af te staan, waardoor het risico van aanvaring minimaal wordt.

De bouwtijd van de brug en de aanpassing van de basculekelder duurt ongeveer één jaar. Daarna wordt de gerepareerde brug er uitgehesen en vervangen door de nieuwe. Hierdoor is er minimale verkeershinder. Aansluitend wordt begonnen met de zuidelijke bascule brug, die vermoedelijk op dezelfde manier wordt vervangen. De vervanging van de bruggen gaat circa 4,5 miljoen euro per brug bedragen.

Minister Peijs en minister Peeters hebben bovendien afgesproken dat Vlaanderen de kosten van een extra diepe aanleg van een tunnel bij Sluiskil betaalt (kosten maximaal € 24,4 miljoen prijspeil 2006). In de plannen werd al rekening gehouden met twee mogelijke diepten, namelijk de huidige kanaaldiepte (13.5 meter) en een alternatieve diepte van 16 meter. Nu Vlaanderen heeft toegezegd de meerkosten te zullen betalen, kan daarmee bij de verdere plannen voor een tunnel rekening worden gehouden.

Ten slotte hebben beide ministers afgesproken dat de heer Braks ( CDA) en mevrouw M. Smet (CD&V) het Stakeholders Adviesforum Kanaal Gent Terneuzen gaan leiden. Braks is voormalig minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Smet is voormalig minister van Vlaanderen en lid van het Vlaams parlement.

Het Stakeholders Adviesforum biedt een platform voor alle partijen in de Kanaalzone en gaat een adviserende rol spelen bij de onlangs gestarte verkennende studie over de maritieme toegang tot het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze verkennende studie is een uitvloeisel van afspraken die met Vlaanderen werden gemaakt in het Derde memorandum van overeenstemming over het Schelde-estuarium maart 2005. Braks en Smet gaan zich richten op het proces rondom de totstandkoming van deze verkennende studie. De studie moet in september 2008 zijn afgerond.
Provincie:
Tag(s):