vrijdag, 20. oktober 2006 - 12:24

Naleving regelgeving containerbinnenvaart moet beter

Rotterdam

De containerschepen in de binnenvaart moeten de regels voor het vervoer beter naleven. Dat blijkt uit de resultaten van een gezamenlijke controle door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, het KLPD/Waterpolitie, het Openbaar Ministerie, de VROM-Inspectie en de Zeehavenpolitie op de vaarroute Rotterdam-Antwerpen. De actie werd ondersteund en gefaciliteerd door Rijkswaterstaat.

Bij 39 van de 74 in Nederland gecontroleerde schepen (20 andere schepen werden in Antwerpen door de Belgische autoriteiten gecontroleerd) werden één of meer overtredingen met betrekking tot de vervoerde containers vastgesteld. Dat betekent dat 52,7% van de gecontroleerde schepen niet voldeed aan de regelgeving.

In totaal werden aan boord van deze schepen 5617 containers geïnspecteerd. Van de 295 containers met gevaarlijke stoffen voldeden 126 niet aan de regels van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (42,7%). Van de 177 afvalcontainers bleken 28 niet te voldoen aan de Europese Verordening Overbrenging Afval (15,8%). Door deze overtredingen wordt informatie gemist die noodzakelijk wordt geacht voor hulpverlening bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen en afval, of bij het opsporen van criminele activiteiten.

Opmerkelijk was ook het hoge percentage (60%) van niet of onjuist gedane meldingen in het zogenoemde Informatie en Volg Systeem (IVS 90). Schepen met gevaarlijke stoffen of met een lengte van meer dan 110 meter zijn verplicht aan de verkeersleiders van Rijkswaterstaat te melden welke lading men heeft, hoeveel personen er aan boord zijn, wanneer en waar de vaart wordt begonnen en langs welke route men vaart. Het op de juiste wijze beschikbaar hebben van deze informatie is eveneens bij ongevallen en calamiteiten essentieel.

De handhavers bevelen aan om samen met de vervoerssector na te gaan hoe ladinginformatie beter en sneller uitgewisseld kan worden. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij Europese initiatieven, zoals de ontwikkeling van een Europees meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Aanleiding voor de actie was het voornemen van de Europese Commissie om de Europese verordening 11/1963 in te trekken. Deze schrijft voor dat van alle containers tijdens het vervoer ladingdocumenten aan boord moeten zijn. De handhavers zijn er voor dat deze Verordening vooralsnog in stand blijft.

Het hoge percentage overtredingen en het slecht nakomen van de meldplicht is voor de handhavers aanleiding om een soortgelijke controle binnen een half jaar nog eens uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):