vrijdag, 8. december 2006 - 15:58

Namen bekend voor drie nieuwe eilandjes in De Leijen

Friesland

Vandaag zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst de namen van de drie nieuwe betreedbare eilandjes in het meer De Leijen bekend gemaakt: De Rôt, Reitsma's pôlle en De Baalder.

Mw. Van der Meer, dhr. Boersma, mw. Jansma-Reitsma en dhr. Haarsma reageerden op de door Recreatieschap De Marrekrite uitgeschreven prijsvraag. Het recreatieschap is beheerder van de eilandjes. De prijswinnaars ontvingen hun prijs, een boek over de Friese landschappen, uit handen van gedeputeerde Bijman. De bijeenkomst betekende ook de afsluiting van het NOLIMP project De Leijen, bedoeld om de waterkwaliteit van het meer te verbeteren.

De afgelopen drie jaar is het meer De Leijen flink op geknapt. De provincie heeft twee miljoen euro geïnvesteerd in verbetering van de recreatieve en ecologische waarden van het meer. Zo zijn enkele vaargeulen uitgebaggerd, waarmee de historische vaarverbinding in de driehoek Opeinde, Rottevalle en Eastermar in ere is hersteld. Verder zijn 250 meter aanlegvoorzieningen, 120 meter aanlegsteiger en 22 ligplaatsen gemaakt. Ook zijn er 11 nieuwe eilandjes aangelegd, waarvan de drie betreedbare nu een naam hebben gekregen.

In totaal hebben 33 mensen namen ingestuurd naar aanleiding van de prijsvraag ‘Wie bedenkt de mooiste namen voor de drie eilandjes’. De Marrekrite combineert de bekendmaking met de afsluiting van het NOLIMP project om daarmee duidelijk te maken dat ook de recreatiesector, de ontwikkeling van natuur en schoon water erg belangrijk vindt.

Project NOLIMP
Vanuit het Europese samenwerkingsproject NOLIMP (Noordzee Regionale en Lokale Implementatie van de Kaderrichtlijn Water) is ruim een miljoen euro geïnvesteerd in verbetering van de waterkwaliteit van De Leijen. NOLIMP is een samenwerkingsverband tussen zes Noordzeelanden om het water in Europa schoner te krijgen.

De Leijen is door de provincie en Wetterskip Fryslân gekozen als proefgebied voor de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Er zijn verschillende maatregelen uitgevoerd die ervoor moeten zorgen dat er meer waterplanten en minder algen groeien en brasems ruimte maken voor watervlooien, zoetwatermosselen en kikkers.

Goede samenwerking
In het project De Leijen is intensief samengewerkt met vele overheden en (project-) organisaties: provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel, Staatsbosbeheer, het Cartesius Instituut, de Marrekrite, het Friese Merenproject, LTO Noord, het IVN en vissers.
Provincie:
Tag(s):