donderdag, 13. juli 2006 - 9:07

'Nederlands spoor is veilig'

Den Haag

Het spoorwegsysteem in Nederland is veilig. Dat blijkt uit de trendanalyse over 2005 die minister Karla Peijs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De analyse wordt jaarlijks opgesteld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat en heeft betrekking op de staat van de spoorwegveiligheid over het afgelopen kalenderjaar.

In 2005 zijn er ten gevaolge van een aan het spoorverkeer gerelateerd ongeval, geen reizigers omgekomen. Wel vielen er 126 gewonden, waarvan er zeven zwaar letsel opliepen. Dit is nog steeds aanmerkelijk hoger dan de doelstelling dan het maximum van 51 per jaar. Daar waar in het verleden de meeste gewonden vielen bij het in- en uitstappen van de treinen, vallen er de laatste jaren de meeste gewonden in de trein.

Voor baanwerkers en rangeerders is – gezien het risico dat hun beroep met zich meebrengt – het Normenkader Veilig Werken in werking getreden. Ook in 2006 blijft de Inspectie Verkeer en Waterstaat inspecties uitvoeren op de bij baanwerkzaamheden geldende veiligheidsmaatregelen. ‘Ik heb er vertrouwen in dat de acties die zijn ingezet een krachtige en blijvende impuls geven aan het permanent verbeteren van de veiligheid bij baanwerkzaamheden’, schrijft Peijs hierover. In 2005 zijn geen baanwerkers en rangeerders door een bedrijfsongeval om het leven gekomen.

Naast reizigers, baanwerkers en rangeerders gaat de trendanalyse ook in op de veiligheid van spoorwegovergangen. In 2005 vonden er 71 aanrijdingen plaats op overwegen, waarbij achttien weggebruikers om het leven kwamen. Het vijfjaarlijks gemiddelde van doden bij overwegen vertoont sinds 1999 al een dalende lijn en heeft zich in 2005 doorgezet.

Eén van de doelstellingen van dit onderzoek is het tijdig signaleren van trendmatige veranderingen in de statistieken van de spoorveiligheid, zodat het beleid hierop kan worden aangepast. Het is de vijfde keer dat de Tweede Kamer de trendanalyse in deze vorm ontvangt.
Provincie:
Tag(s):