maandag, 27. maart 2006 - 13:49

Nieuw fietspad bij Sluis

Sluis

Begin april begint de provincie Zeeland met de aanleg van een nieuw asfaltfietspad vanaf de Braamdijk tot binnen de bebouw-de kom Sluis. De aanleg van het fietspad is een uitvoeringson-derdeel van het project Duurzaam Veilig Verkeer West Zeeuwsch-Vlaanderen.

Tegelijkertijd wordt de reconstructie van de hoofdrijbaan vanaf de Braamdijk tot en met de Oude Zeedijk van de N675 Potjes-Sluis aangepakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS), Wervenweg 3 te Sas van Gent.

Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad worden ook de kruis-punten op de provinciale weg Braamdijk/Sluissedijk en Oude Zeedijk veiliger ingericht.

Bij de Zwinbrug wordt over het afwateringskanaal een nieuwe fiets-brug aangelegd. Met de uitvoering hiervan begint de aannemer half mei. Wanneer alles volgens planning verloopt, zullen eind juni alle werkzaamheden zijn voltooid.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is enige hinder voor het verkeer en aanwonenden niet te vermijden. Voor de uitvoering van asfaltverhardingen van de hoofdrijbaan zal het wegvak tussen de Braamdijk en Oude Zeedijk gedurende 14 dagen afgesloten zijn voor auto- en langzaamverkeer. Hier-voor wordt een omleidingroute aangegeven.

De uitwegen naar de openbare weg blijven zoveel mogelijk in gebruik. Bij eventuele tijdelijke afsluiting wordt tijdig overlegd met de direct belanghebbenden.
Provincie:
Tag(s):