dinsdag, 3. oktober 2006 - 15:24

Nieuw plan voor Radio Kootwijk

Veluwe

De zoektocht naar een functie voor Radio Kootwijk krijgt een nieuwe impuls met een Plan van Aanpak. Vertegenwoordigers van provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, Dienst Landelijk Gebied (DLG), de ministeries van LNV en OC&W en Staatsbosbeheer zijn het eens over de manier waarop een nieuwe bestemming wordt gezocht voor het unieke historische zendgebouw op de Veluwe.

De voorwaarden aan de nieuwe bestemming worden duidelijk en realistisch geformuleerd. Daarbij wordt een balans gezocht tussen de belangen van natuur, cultuur, leefbaarheid van het dorp en financiën.

De herbestemming van Radio Kootwijk is in mei dit jaar mislukt, toen bleek dat het meest kansrijke plan - het plan van Visser en De Winter - op verschillende onderdelen niet voldeed aan de gestelde voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden voor de nieuwe bestemming worden de komende tijd onderzocht en gedefinieerd, o.a. in de vorm van de Strategische Milieu Beoordeling (SMB) van de gemeente Apeldoorn. Naar verwachting is het complete kader in de vorm van een zogenaamd “bidbook� eind 2007 beschikbaar, waarmee de eerste ronde van het Plan van Aanpak is afgerond.

In de tweede fase worden mogelijke exploitanten of gebruikers uitgenodigd business- of gebruiksplannen in te dienen. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) toetst de plannen aan de uitgangspunten in het bidbook en adviseert. Daarna worden plannen met dit advies voorgelegd aan alle betrokken partijen.

In de derde fase wordt het businessplan verwerkt in het bestemmingsplan en worden vergunningen afgegeven.

Ook gaat het Plan van Aanpak in op de vraag hoe het tijdelijk beheer moet worden georganiseerd. De gebouwen moeten in goede technische staat worden gehouden, een verzorgde uitstraling hebben en een veilige woonomgeving vormen voor de bewoners van Radio Kootwijk.

Deze uitgangspunten worden uitgewerkt in een onderhoudsplan voor de komende jaren. Ook de manier waarop wordt omgegaan met de afgebrande panden wordt in dit onderhoudsplan in beeld gebracht. De mogelijkheden voor tijdelijk gebruik worden ook nog nader verkend.

De Stuurgroep Radio Kootwijk met daarin vertegenwoordigers van betrok-ken overheden,heeft met dit Plan van Aanpak ingestemd en legt het met een positief advies voor aan de besturen van alle bij dit proces betrokken partijen.

Het Plan van Aanpak wordt op korte termijn besproken in de colleges van GS van de provincie en van B&W van Apeldoorn. Daarna wordt het behandeld in Provinciale Staten en de gemeenteraad. De gemeente Apeldoorn heeft net als de provincie Gelderland nog een toetsingsmoment bij de goedkeuring van het bestemmingsplan.
Provincie:
Tag(s):