dinsdag, 21. maart 2006 - 12:38

Nieuwe ecoducten op de Veluwe

De provincie Gelderland en het Rijk starten met een nieuw majeur pro-ject uit het beleidsplan VELUWE 2010. Op 16 maart jl. hebben Rijk en provincie afgesproken dat zij volgend jaar willen starten met de bouw van nieuwe ecoducten. In een periode van 5 jaar worden er zeven ecoduc-ten aan-gelegd om natuurgebieden die nu nog door drukke verkeers-wegen van elkaar gescheiden zijn, weer met elkaar te verbinden.

De initiatiefnemers zijn het ministerie van LNV, Rijkswater-staat, Pro-Rail en de provincie. Het Rijk stelt geld beschikbaar via het landelij-ke Meerjaren Programma Ontsnippering en de provincie zorgt voor cofi-nanciering vanuit het Uitvoeringsprogramma VELUWE 2010.

De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van ons land. Door de uitgestrektheid en de variatie aan ecosystemen is de Veluwe erg rijk aan diersoorten en belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland en Europa. Maar de Veluwe is ook sterk versnipperd door honderden kilo-meters wegen en spoorwegen. Vooral de drukke rijkswegen zijn onoverko-melijke barrières voor alle lopende en kruipende dierensoorten.

De ecoducten over de A50, die hier al 20 jaar liggen, hebben ons geleerd dat herten, maar ook heel veel andere diersoorten deze verbindingen tussen natuurgebieden veel gebruiken. Ook zorgen ecoducten ervoor dat er weer robuuste verbindingen ontstaan met natuurgebieden buiten de Veluwe.

De volgende ecoducten staan in de planning: Jac.P. Thijsse (A12), Ka-beljauw (A50), Oud Reemst (N310), Hoog Buurlo (A1), Petrea (A50), Hier-den (A28 en spoor) en Middachten, de laatste wordt een ruime onderdoor-gang onder de A348.

De voor dit project uitgewerkte aanpak heeft zozeer de belangstelling, dat besloten is om ook de aanleg van de twee ecoducten op de Utrechtse Heuvelrug en het ecoduct op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel samen op te laten lopen met het project Ecoducten Veluwe.
Provincie:
Tag(s):