woensdag, 11. januari 2006 - 11:15

Nieuwe invulling van ‘overtollige’ militaire terreinen

In de provincie Gelderland wordt voor tien ‘overtollige’ militaire terreinen, die midden in de natuur liggen, gezocht naar nieuwe passende bestemmingen. Gedeputeerde Staten hebben vast-gesteld binnen welke bandbreedte de nieuwe functies gezocht moeten worden. Per terrein is de gewenste ruimtelijke ont-wikkeling en de gewenste functie beschreven.

Dit staat in het Ruimtelijk Ontwikkelingskader Militaire Terreinen met de titel‘Voldoende munitie voor ontwikkelingen?’ Dit Ruimtelijke Ontwikkelingskader is samen met het Ministerie van LNV, de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de betrokken gemeenten opgesteld.

Gelderland is hiermee de eerste provincie die over een dergelijk kader voor vrijgekomen militaire terreinen beschikt.

Omdat bijna alle terreinen in de ecologische hoofdstructuur (EHS) liggen, is nadrukkelijk gekeken naar de natuurkwaliteiten van het terrein en de omgeving. Natuurlijk moet een nieuwe bestemming ook passen in het (ruimtelijk) beleid dat zowel op rijks-, als provinciaal en gemeentelijk niveau ter plekke geldt.

De ontwikkelingsrichtingen die in het Ruimtelijk Ontwikkelings-kader zijn beschreven, variëren per terrein van natuur tot recreatie of tot het wonen in monumenten.
Provincie:
Tag(s):