woensdag, 12. juli 2006 - 10:07

Nijmegenaren milieubewust

Nijmegen

Nijmegenaren hebben meer aandacht voor het milieu en hun leefomgeving. Ze zijn zich meer dan enkele jaren geleden bewust van zaken die hiermee verband houden. De Nijmegenaar is kritischer over de milieubelasting in de eigen leefomgeving, maar toont ook meer bereidheid om zelf bij te dragen aan het oplossen ervan.

Dat blijkt uit een milieubelevingsonderzoek van de gemeente Nijmegen. In oktober en november 2005 zijn bijna tweeduizend Nijmegenaren telefonisch geënquêteerd. Ongeveer 1600 Nijmegenaren (83 procent respons) hebben hun mening gegeven over wat zij als belangrijkste milieuproblemen zien.

Meer specifiek zijn vragen gesteld over luchtkwaliteit, afval, zwerfvuil, geluid en bodem. Soortgelijke metingen zijn gedaan in 1990, 1994 en 2000. Nijmegen gebruikt de gegevens als informatiebron voor milieubeleid.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de situatie op elk van deze terreinen is verslechterd volgens de Nijmegenaren. Dit ondanks alle inspanningen op het gebied van lucht, geluid en het schoonhouden van de stad. Zo beoordelen zij de kwaliteit van de buitenlucht twee keer slechter dan vijf jaar geleden en noemen het verkeer als de grootste boosdoener.

Deze verdubbeling is opvallend, omdat uit luchtmetingen blijkt dat de overschrijdingen door stikstofoxiden en fijn stof langs de Nijmeegse wegen in 2004 zijn afgenomen ten opzichte van 2003. Een mogelijke verklaring is dat de toegenomen aandacht voor milieuproblemen ook leidt tot een kritischer houding.

Overigens zien de Nijmegenaren ook verbetering. Vervuiling door bedrijven en overlast van hondenpoep worden minder vaak als probleem genoemd dan vijf jaar geleden. Nijmegenaren beoordelen de afvalinzameling als ruim voldoende (rapportcijfer 7,3).

De ondervraagde burgers tonen ook meer animo om zelf bij te dragen aan het oplossen van de milieuproblemen in hun leefomgeving. Zo zegt een ruime meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek (87 procent) bereid te zijn de fiets of het openbaar vervoer te nemen voor korte ritten. Een meerderheid zegt ook bereid te zijn bij aankoop van een nieuwe auto, een schonere auto te kopen.

Ook het aantal personen dat zegt bereid te zijn om geen open haard, allesbrander of vuurkorf te gebruiken, of bij barbecuen over te stappen op gas of elektriciteit, is groter dan het aantal dat zegt dit niet te willen.

Het college van burgemeester en wethouders ziet de bevindingen als een stimulans om de extra inspanningen op het gebied van lucht, geluid en zwerfvuil door te zetten. In het nieuwe coalitie-akkoord en de Perspectiefnota 2007 zijn al enkele maatregelen opgenomen. Zo wordt het tarief van de groene vuilniszak verlaagd en zullen op plekken waar het GFT slecht gescheiden wordt, de GFT containers worden vervangen door individuele GFT-bakken.

Verder gaat het college twee miljoen euro steken in de aanleg van stil asfalt bij Lindenholt. De komende vier jaar wordt extra geld vrijgemaakt (100.000 euro) om de Nijmeegse bouwplannen te toetsen op luchtkwaliteit.

Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op www.nijmegen.nl. Papieren exemplaren zijn verkrijgbaar bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis in de Stadswinkel (Mariënburg 75).
Provincie:
Tag(s):