donderdag, 30. november 2006 - 9:54

Noord-Holland pakt verdrogings-problemen aan

Haarlem

Daling van de grondwaterstand leidt, als je er niets aan doet, tot grote problemen voor natuur en landschap. Ook in Noord-Holland zijn extra ingrepen nodig.

Met een uitgekiend pakket van maatregelen én een flinke financiële injectie van provincie, Rijk, waterschappen en terreinbeheerders gaat Noord-Holland de verdroging te lijf. Landelijk coördinator verdrogingsbestrijding Joop Binnekamp is enthousiast over de Noord-Hollandse aanpak.

Joop Binnekamp is in het dagelijks leven gedeputeerde water en milieu van Utrecht. Hij leidt de stuurgroep die ervoor moet zorgen dat de bestrijding van verdroging in alle provincies goed van de grond komt. Dat gebeurt nog niet overal even voortvarend. Zijn Noord-Hollandse collega Patrick Poelmann wilde de Noord-Hollandse aanpak tonen en nodigde Binnekamp uit voor een werkbezoek aan de Kennemerduinen.

Patrick Poelmann: ‘Verdroging is niet het eerste waar je in het waterrijke Noord-Holland aan denkt. Maar de klimaats-veranderingen met neerslagrecords en zeespiegelstijging, maar ook met periodes van extreme droogte zijn ook hier merkbaar.’ Veel gebieden lijden onder verdroging. Bijzondere en beschermde plantensoorten dreigen te verdwijnen. Noord-Holland richt zich op drie typen landschap: de duinen, de veenweiden en het Vechtplassengebied.

De ambities zijn hoog, aldus gedeputeerde Poelmann. ‘In de duinen moeten de natte duinvalleien met plantensoorten als parnassia en duizendguldenkruid zich verder uitbreiden. In het veenweidegebied gaan we de achteruitgang van vogels zoals grutto en kemphaan stoppen, en in de Vechtstreek moeten trilvenen en blauwgraslanden zich kunnen ontwikkelen.’ Het einddoel liegt er niet om: 40% minder verdroogd gebied. De totale kosten van het programma zijn 50 miljoen euro.

Het pakket bevat uiteenlopende nieuwe projecten. Verhoging van het waterpeil in de Horstermeerpolder, verplaatsing van een zweefvliegveld uit het Noord-Hollands Duinreservaat, plaggen van duinvalleien, zodat die weer kunnen uitstuiven tot op het grondwater en aanleggen van infiltratie-voorzieningen in het Gooi waardoor regenwater de bodem in kan zakken. Verschillende zaken zijn het afgelopen jaar al op gang gekomen: stopzetten van grondwaterwinning in de Kennemerduinen en verhoging van het waterpeil rond het Naardermeer.

De provincie coördineert de verdrogingsbestrijding. In de projectgebieden werken waterschappen en terreinbeheerders actief mee. De financiering wordt ook gedeeld, waarbij het Rijk met een subsidie van steeds 50% van de kosten flink in de buidel tast. Provinciale Staten gingen eerder deze week akkoord met het programma. Op 12 december tekent de provincie Noord-Holland een convenant met het rijk zodat de afspraken ook vastliggen.
Provincie:
Tag(s):