donderdag, 21. september 2006 - 16:08

Omwonenden Kûpersleantsje verliezen schorsingsverzoek

Donderdagochtend diende voor de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening tegen de verleende vrijstelling voor woningbouw aan het Kûpersleantsje in Terherne. Het verzoek om schorsing van woningbouw aan het in Terherne is door de rechtbank afgewezen.

Omwonenden hebben een verzoek om schorsing bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank gedaan omdat men zich zorgen maakt om de toekomstige verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en het parkeren nadat er 18 wo-ningen en de Klassieke Schepenhaven zullen zijn gerealiseerd.

Inhoudelijk ging de zaak niet om de realisatie van de Klassieke Schepenhaven. Daartoe wordt een af-zonderlijke procedure gevolgd. De bezwaren van de indieners van het verzoek om voorlopige voor-ziening inzake de woningbouw zijn gericht op de situatie na de bouw en niet tegen het bouwrijpmaken. Dat laatste is nu aan de orde. Voor het daadwerkelijk bouwen van woningen wordt de normale proce-dure voor bouwvergunningen gevolgd.

De rechter heeft het verzoek om schorsing afgewezen en het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Moti-vering van de uitspraak ligt in het feit dat nu alleen dat deel van de vrijstelling voor de woningbouw ter discussie kan staan dat toeziet op activiteiten waarvoor geen bouwvergunning nodig is. Bouwrijpma-ken voor woningbouw is al toegestaan op basis van het geldende bestemmingsplan.

Een inhoudelijke beoordeling van de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en het parkeren komt aan de orde in een later stadium. Namelijk als de bouwvergunningen voor de woningen zijn verleend. De ontwikkelaar van het woongebied, De Friese Greiden Groep kan nu aanvangen met voorbereidin-gen en het bouwrijpmaken van het woongebied.
Provincie:
Tag(s):