dinsdag, 12. december 2006 - 8:43

Ondergrondse tanks voldoen aan regelgeving

Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn is tevreden over het naleefgedrag van bedrijven met betrekking tot de milieuregels die gelden voor ondergrondse tanks en vloeistofdichte vloeren. Deze conclusie trekt de gemeente na de milieucontroles die zij de afgelopen maanden heeft gehouden bij bedrijven.

Bedrijven moeten periodiek de ondergrondse tanks en de vloeistofdichte vloer laten keuren op lekkages en scheuren. Lekkende tanks en scheuren in vloeren kunnen het grondwater verontreinigen, drinkwater, rioolleidingen, elektriciteit- en telefoonkabels aantasten, bomen en planten vergiftigen en tot stankoverlast leiden.

Op basis van de beschikbare gegevens stelt de gemeente jaarlijks een lijst met bedrijven op opgesteld waar sprake is van overschrijding van de keuringstermijnen.

Afgelopen maanden heeft de gemeente circa vijftig van de circa honderd bedrijven met een ondergrondse tank en/of vloeistofdichte vloer bezocht. Met name bij garage-, transportbedrijven en tankstations zijn de installatieboeken (logboek) gecontroleerd, waarin de keuringsgegevens worden bewaard.

Uit de bezoeken bleek dat van de vijftig bedrijven, bij elf bedrijven de keuringsgegevens weliswaar ontbraken, maar de benodigde rapportages alsnog konden overleggen via bijvoorbeeld het hoofdkantoor of door het tonen van een opdrachtbevestiging voor de periodieke keuring.
De gemeente heeft geen overtredingen geconstateerd.

Controle op naleving van de milieuvoorschriften en -regels is een van de taken van de gemeente. Doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van de milieu- en leefomgeving. Naast deze gerichte controles worden bedrijven ook periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd door de gemeente op het naleven van de milieuregels.
Provincie:
Tag(s):