maandag, 18. september 2006 - 20:46

Onderzoek naar CO2-opslag in lege gas- en olievelden

Assen

Binnenkort gaat een brede milieueffectstudie van start naar de opslagmogelijkheden van CO2 in lege gas- en olievelden. Gedeputeerde Staten dragen 20.000 euro bij aan het onderzoek. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) komt met het voorstel vanuit de gedachte dat ondergrondse opslag van CO2 een goede tijdelijke maatregel is om het broeikaseffect tegen te gaan naast de ontwikkeling van meer duurzame energiebronnen.

“De studie is nodig om straks goed te kunnen afwegen onder welke voorwaarden we vergunning kunnen verlenen voor CO2-opslag in de diepe bodem. Het is de eerste keer dat op land (onshore) zo’n diepgaand onderzoek wordt uitgevoerd. Meerdere overheden hebben belang bij dit soort algemene informatie,� zo zegt de milieugedeputeerde.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) treedt op als opdrachtgever namens vier provincies, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en een aantal private partijen uit de energiesector.

De studie is een vervolg op een onderzoek van de provincie Drenthe in 2005. Daaruit bleek dat technisch gezien alleen al in Drenthe 240 Megaton CO2 kan worden opgeslagen in lege gasvelden. Gedeputeerde Klip wil nu meer inzicht in wat de effecten daarvan zouden kunnen zijn en welke eisen de provincie aan toekomstige vergunningen moet stellen. “Om te voorkomen dat voor elke locatie straks hetzelfde milieuonderzoek moet worden gedaan, doen we nu uitgebreid voorwerk in de vorm van een soort algemene milieueffectrapportage (MER).�

Klip vindt dat de NAM haar maatschappelijke verantwoordelijkheid goed kent en draagt. Vanaf 2006 moet in Drenthe de jaarlijkse CO2-uitstoot verder afnemen. In 2010 moet de uitstoot teruggebracht zijn met 500 kiloton per jaar.

Die doelstelling komt onder druk doordat de NAM overweegt om in Schoonebeek de oliewinning weer op te pakken. De op zich zeer efficiënte energiecentrale voor dat project levert circa 750 kiloton CO2 per jaar. De gedeputeerde milieuzaken waardeert daarom de nadrukkelijke rol die de NAM bij het onderzoek op zich neemt. Het onderzoek zal niet alleen de ondergrondse opslag van CO2 een stap dichterbij brengen, maar heeft ook voor het bedrijfsleven voordelen door de enorme kennisontwikkeling die ermee gepaard gaat.
Provincie:
Tag(s):