vrijdag, 8. september 2006 - 13:45

Onderzoek naar dioxinen in de Westerschelde

Westerschelde

Naar aanleiding van een verontrustende signaal uit Vlaanderen eind 2005 en vragen vanuit Provinciale Staten van Zeeland is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het gehalte aan dioxinen, dioxineachtige PCB’s en andere mogelijke probleem-stoffen in visserijproducten en het milieu van de Wester-schelde. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de provin-cie Zeeland, het ministerie van LNV en Rijkswaterstaat. De Voedsel en Waren Autoriteit werd betrokken bij de analyse van de resultaten.

Uit de metingen blijkt dat er op dit moment geen overschrij-dingen zijn geconstateerd van de huidige Europese levensmid-delennorm voor dioxinen in deze visserijproducten. Ook is er op basis van deze resultaten geen aanleiding om aan te nemen dat het milieu van de Westerschelde een uitzondering vormt qua dioxinebelasting in vergelijking tot andere locaties in Nederland.

Vanaf november 2006 treedt er een nieuwe gecombineerde Europese levensmiddelennorm voor dioxinen én dioxineachtige PCB’s in werking. Resultaten uit de huidige studie wijzen erop dat gehalten in een aantal visserijproducten van de Westerschelde mogelijk deze nieuwe norm overschrijden. Gelet op het verkennende karakter van de studie en de beperkte gegevens die voorhanden zijn, is direct een vervolgonderzoek ingezet waarbij afstemming met landelijk onderzoek van LNV plaatsvindt en ook gebruik zal worden gemaakt van gegevens uit Vlaanderen. De resultaten zijn naar verwachting begin 2007 bekend.
Provincie:
Tag(s):