woensdag, 31. mei 2006 - 11:24

Overlast van veelplegers stoppen

Apeldoorn

Uit onderzoek blijkt dat een relatief kleine groep criminelen verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de crimaliteit in Apeldoorn. Het betreft de categorie die in de regel wordt aangeduid als veelplegers. Deze categorie vergt veel tijd en aandacht van verschillende instellingen en instanties. Bovendien is helder dat veelplegers in hoge mate de leefbaarheid en gevoelens van veiligheid beïnvloeden.

Donderdag 1 juni is de ondertekening van een convenant waarin de samenwerking tussen de verschillende partijen is geregeld.

De partijen die zich bezighouden met hulpverlening en nazorg, de gemeenten Apeldoorn, Zutphen, Harderwijk en Doetinchem, TACTUS, PI Achterhoek, reclassering arrondissement Zutphen, CAD Zwolle, Woonzorg en welzijn Leger des Heils en De Grift tekenen het convenant.

Doel van het convenant is het verminderen van overlast voor de burgers van Noordoost-Gelderland door het voorkomen van recidive. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgerichte aanpak, sanctietraject en/of reïntegratie en nazorgtraject door politie, justitie, penitentiaire inrichting, instellingen voor (verslavings-) reclassering, de participerende gemeenten en andere relevante zorginstellingen. Tot dusver is dikwijls volstaan met een repressief/strafrechtelijke aanpak van de veelplegers.
Provincie:
Tag(s):