woensdag, 6. december 2006 - 13:59

Pilot reinigen persleinging Delfzijl - Groningen succes

Groningen

Woensdag 6 december heeft het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest ingestemd met het definitief gunnen van het reinigen en vullen van de voormalige persleiding aan Groep Midden Betuwe (G.M.B.) te Opheusden. Dit besluit is genomen op grond van het succesvol afronden van de pilot in Delfzijl.

Na een Europese aanbestedingsprocedure ging in juli dit jaar de voorlopige gunning naar GMB. Dit onder voorwaarde van een succesvolle pilot met de gehanteerde techniek(en) op een traject van 700 meter in Delfzijl Noord. Met deze pilot kon GMB laten zien dat zij in staat zijn te doen wat zij bij hun inschrijving hebben aangeboden én dat het resultaat voldoet aan de gestelde eisen.

Van 20 september 2006 tot 17 november 2006 vond de pilotsanering plaats. De sanering bestaat uit het grondig reinigen van de sterk verontreinigde binnenkant en het vervolgens vullen van de persleiding.
Daarna is beoordeeld of de leiding schoon is en goed gevuld met beton (resultaat) én of GMB dat op een manier heeft gedaan die voldoet aan de verwachtingen van Noorderzijlvest (proces).
Deze resultaateisen heeft Noorderzijlvest laten toetsen door diverse onafhankelijke deskundigen: TNO, Kiwa en Grontmij, en de Arbo Unie. Deze deskundigen hebben vastgesteld dat GMB voldoet aan de eisen. Bij de evaluatie van de pilot is ook de klankbordgroep betrokken geweest. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties, dorpsraden, bewonersgroepen, milieufederatie, LTO-Noord en de betrokken gemeenten.

Definitieve gunning
Op basis van de bevindingen en conclusies in het evaluatierapport is nu besloten om de definitieve opdracht te gunnen aan GMB. Dat betekent dat GMB de sanering van de rest van het persleidingtracé Groningen - Delfzijl kan gaan uitvoeren.
Conform planning moet de leiding in het stedelijk gebied van Delfzijl en Groningen voor 1 november 2007 zijn gesaneerd. Door GMB moet nog per (deel)traject een planning opgesteld worden. De uitvoering van de gehele sanering moet 31 december 2008 zijn afgerond.
Provincie:
Tag(s):