donderdag, 19. januari 2006 - 13:03

Plattelander 'gelukkiger' dan stedeling

De leefsituatie op het platteland is in 2004 beter dan gemiddeld in heel Nederland en beter dan in het stedelijk gebied. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Op het platteland heeft 9% van de mensen een slechte leefsituatie, in de stad is dat 17%. De beste leefsituatie hebben 20% van de plattelanders en 17% van de stedelingen.

De betere leefsituatie op het platteland heeft vooral te maken met de gunstiger woonsituatie, de grotere maatschappelijke participatie en het hogere autobezit.

Een relatief ongunstigere leefsituatie hebben op het platteland de jongeren en alleenstaande ouderen. Bij de jongeren heeft dit vooral te maken met het lagere niveau van opleiding en beroep en de geringere deelname aan het volwassenenonderwijs. Bij de alleenstaande 65-plussers hangt de ongunstigere leefsituatie samen met een naar verhouding laag inkomen, relatief hoge woonlasten en een gering particulier vermogen.

Het platteland telt nog circa 140.000 boerderijen, waarvan ruim 50.000 behalve als woning ook nog als agrarisch bedrijf in gebruik is. Woonde in 1993 nog 43% van de totale bevolking op het platteland, in 2004 was dit gedaald tot 38%.

Dit heeft o.a te maken dat jongeren naar de stad trekken om te studeren of een baan te zoeken die op het platteland minder voor het oprapen liggen. Het aandeel 20-34-jarigen op het platteland is dus afgenomen van 22% in 1995 naar 17% in 2004. In de stedelijke gebieden krimpt deze leeftijdsgroep ook, van 26% in 1995 naar 22% in 2004, maar minder snel. Toch steeg de werkgelegenheid wel op de plattelandsgebieden tussen 1992 en 2003 met 14%, in de stad ging het om een stijging van 31%. Van alle werkenden werkte in 1992 29% en in 2003 26% op het platteland.

De gezondheid van de niet stedelingen is beter. Zo rookt in de stad iets minder dan 36% van de bevolking, op het platteland is dat 32%. Verslavingen aan drugs komen op het platteland minder voor. In negatieve zin springt het alcoholgebruik van jongeren er uit: van de 12-18-jarigen op het platteland drinkt 22% dagelijks of enkele keren in de week, in de stad is dat 15%. Ook een groter gevoel van veiligheid draagt bij de plattelandbewoners meer bij aan een goed gevoel. Één op de vijf inwoners van het platteland voelt zich wel eens onveilig. In de stad komen ongeveer een kwart meer incidenten voor.

Ook de vrijetijdsbesteding van plattelanders is vrijwel gelijk aan die van stedelingen. Het zwaartepunt ligt, net als bij stedelingen, op het gebruik van elektronische media en in het onderhouden van sociale contacten. Hoewel de beschikbaarheid van moderne elektronische media (tv, pc) en internet op het platteland vergelijkbaar is met die in de rest van Nederland, wordt er minder tijd doorgebracht achter de computer (1,5 uur per week versus 1,9 uur per week door stedelingen) en ook voor de televisie (12 versus 12,7 uur per week). Plattelandsbewoners besteden wel meer tijd aan hobby’s en sporten dan stedelingen en beoefenen die vaker in georganiseerd verband.

Aan hobby’s wordt ca. 7,5 uur per week besteed op het platteland en ca.6,5 uur per week in de stad; aan sporten ca. 2 uur in de week op het platteland en 1,7 uur per week in de stad. Bewoners van het platteland brengen circa 60% van hun uitstapjes op het platteland door. Slechts zelden (8%) wordt er een bezoek gebracht aan een grote stad.
Provincie:
Tag(s):