dinsdag, 6. juni 2006 - 20:36

Positief saldo van € 4,5 miljoen voor Zwolle

Zwolle

De financiële huishouding van de gemeente Zwolle over 2005 is afgesloten met een positief saldo van 4,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening 2005, die dinsdag 6 juni 2006 door burgemeester en wethouders van Zwolle is vastgesteld. In het accountsrapport wordt gesproken over een jaarrekening van een kwalitatief goed niveau. Het college vindt dat de bedrijfsvoering van de gemeente Zwolle zienderogen is verbeterd.

Het financiële plaatje van de gemeente Zwolle wordt jaarlijks vastgelegd in een Perspectiefnota voor de langere termijn (vóór de zomer) en in een concrete begroting voor het komende jaar (in het najaar). Na afloop van een jaar wordt teruggeblikt op de gemaakte afspraken in de jaarrekening.

De jaarrekening is een dik boekwerk, waarin alle beleidsonderwerpen van de gemeente de revue passeren. Naast een overzicht van uitgaven en inkomsten, wordt ook gekeken of de inhoudelijke doelstellingen van het beleid bereikt zijn. Daarmee biedt de jaarrekening de mogelijkheid om beleid of budgetten bij te stellen.

Het positieve saldo van 4,5 miljoen euro is het resultaat van uiteenlopende mee- en tegenvallers, die grotendeels technisch van aard zijn. Zo is een voordeel behaald door een afkoopsom voor afgeschafte Rijksregelingen in het kader van het Grote Stedenbeleid. Het bedrag wordt gestort in de algemene reserve van de gemeente Zwolle.

Net als in 2004 heeft de accountant ook de rechtmatigheidscontrole met goed gevolg onderzocht. Dat neemt niet weg dat diverse processen binnen de organisatie nog verder verbeterd kunnen worden. Daar wordt continu aan gewerkt. Zwolle had in 2004 als een van de eerste Nederlandse gemeenten een positieve accountantsverklaring over de rechtmatigheid ontvangen.

De jaarrekening wordt aan de gemeenteraad toegestuurd. Die bespreekt het overzicht in raadscommissies op 19 en 20 juni 2006. In de vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 2006wordt over de jaarrekening besloten.
Provincie:
Tag(s):