maandag, 10. juli 2006 - 15:28

Prestatieafspraken tussen gemeenten en woningbouw-corporaties

Regionaal

Het ministerie van VROM dringt er bij woningcorporaties en gemeenten op aan om met elkaar prestatieafspraken te maken. De inhoud van deze prestatieafspraken moet betrekking hebben op de activiteiten die door de corporatie verricht zullen worden gedurende een bepaald tijdsbestek.

Er wordt dus in zekere mate vastgelegd wat de woningcorporatie zal gaan doen in de gemeente waarmee deze afspraken worden gemaakt.

Op deze manier wordt er meer inzicht verkregen in de uitgaven, investeringen en werkzaamheden van de corporaties. Ook kunnen deze zogenaamde prestatiecontracten de woningbouwproductie versnellen.

Er zijn reeds heel wat prestatiecontracten afgesloten tussen corporaties en gemeenten. Het ministerie van VROM is van mening dat de gemaakte afspraken vaak te vrijblijvend zijn en daardoor niet de vruchten afwerpen zoals de prestatiecon-tracten oorspronkelijk bedoeld zijn.

Om een beeld te krijgen van de situatie in de provincie Zeeland is er een inventarisatie gemaakt van alle bestaande prestatiecontracten welke gemaakt zijn tussen corporaties en gemeenten binnen de provincie. Van de dertien gemeenten die de provincie Zeeland telt hebben er acht gemeenten prestatieafspraken gemaakt met de corporatie die daar opereert.

Deze in totaal acht verschillende prestatie-contracten zijn beoordeeld op vier verschillende belangrijke thema's welke op hun beurt weer onderverdeeld zijn in verschillende onderwerpen. Per contract zijn deze onderwerpen beoordeeld door middel van SMART criteria. SMART staat voor specifiek, meetbaar, aanwijsbaar, realistisch en tijdgebonden.

Er is op deze manier per contract een conclusie uitgekomen en een algemene conclusie welke betrekking heeft op de al-gemene stand van zaken wat betreft de gemaakte prestatiecontracten in de provincie Zeeland.

De uitkomst van dit onderzoek is dat er aan de ene kant afspraken zijn gemaakt welke concreet zijn wat een positief aspect is. Aan de andere kant zijn er nog te veel afspraken die de nodige aandacht verdienen en wanneer dat mogelijk is concreter gemaakt worden.
Provincie:
Tag(s):