woensdag, 5. juli 2006 - 21:05

Problemen Rondweg behoren spoedig tot het verleden

Emmen

De problemen met de deklaag van de Rondweg van Emmen behoren binnenkort definitief tot het verleden. De hoofdaannemer, de onderaannemer en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Nog voor de bouwvakvakantie wordt de huidige deklaag verwijderd, en direct na de bouwvak zal een nieuwe deklaag worden aangebracht. Tevens hebben alle partijen – die zeer tevreden zijn over het bereikte akkoord – afgesproken alle juridische claims inzake de Rondwegproblematiek in te trekken.

De slijtlaag die vorig jaar op de Rondweg werd aangebracht bleek niet goed te hechten en bovendien vergaande gevolgen te hebben in de zin van de Wet Geluidhinder. Daarop had de laag verwijderd en een nieuwe laag aangebracht moeten worden. Dit leidde echter tot juridische complicaties die een snelle afwikkeling in de weg stonden. Om uit de impasse te geraken hebben partijen intensief overlegd en hebben het volgende afgesproken:

Op de Rondweg zal een nieuwe deklaag van 2 cm steenmastiekasfalt 0/8 (SMA) worden aangebracht. Deze deklaag heeft dezelfde akoestische eigenschappen als de oorspronkelijke deklaag van dicht asfaltbeton en leidt maximaal tot een gelijkblijvende geluidsemissie als vóór mei 2005. Er treedt waarschijnlijk zelfs enige reductie van de geluidsemissie op omdat de oorspronkelijke deklaag over de jaren meer geluid is gaan produceren als gevolg van slijtage, scheuren en andere onregelmatigheden. .

Door het aanbrengen van de nieuwe deklaag is er geen verplichting meer tot het doen van akoestisch onderzoek. Desondanks laat de gemeente een akoestisch onderzoek uitvoeren om objectief vast te stellen hoe hoog de geluidsbelasting aan de aanliggende woningen is na het aanbrengen van de nieuwe deklaag.

De nieuwe SMA deklaag wordt direct na de bouwvakvakantie aangebracht. Om te voorkomen dat voor die tijd door de hoge temperaturen de weg weer ‘vet’ wordt en door het strooien van steenslag ‘droog’ gehouden moet worden, zal al in week 29 huidige deklaag worden afgefreesd. De mogelijke verkeershinder wordt tot een minimum beperkt door tijdens de werkzaamheden steeds één rijbaan vrij te houden voor het verkeer.
Provincie:
Tag(s):