woensdag, 18. oktober 2006 - 15:55

Proef met dynamische snelheidslimiet snelwegen

Den Haag

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat is van plan praktijkproeven te starten met dynamische maximumsnelheden op de snelwegen. Aanpassing van de snelheidslimiet aan onverwachte en wisselende situaties zoals weer, drukte of een ongeval kan de verkeersveiligheid vergroten, de doorstroming verbeteren en de milieubelasting beperken.

Dit zonder onnodige vertragingen die bij een permanente snelheidsverlaging kunnen optreden. Dynamische snelheidslimieten toegesneden op specifieke omstandigheden leveren naar verwachting meer begrip op van de weggebruikers voor snelheidsbeperkingen.

Op Nederlandse snelwegen gelden in principe vaste snelheidslimieten. Dynamische limieten worden nu in beperkte mate en bij onvoorziene omstandigheden zoals een ongeval toegepast op wegen met verkeerssignalering.

Minister Peijs wil nu onderzoeken of een structurele inzet van dynamische maximumsnelheden mogelijk is. In de Nota Mobiliteit heeft Peijs de ambitie uitgesproken om de beschikbare capaciteit van wegen optimaal te benutten. Ze wil dit doen met maatregelen die snel en efficiënt inzetbaar zijn en nieuwe technische mogelijkheden benutten. Daarom wil Peijs meer toepassingen van dynamische snelheidslimieten. Hiervoor wordt gestart met nader onderzoek, waarna een aantal praktijkproeven volgen.

Allereerst komt er onderzoek naar het gedrag van de weggebruikers en de technologische en juridische aspecten. Een vraag is bijvoorbeeld de begrijpelijkheid van verschillende maximumsnelheden op een traject voor de weggebruiker. Eerdere ervaringen uit binnen- en buitenland worden meegenomen.

Daarna wordt het effect van dynamische aanpassing van de snelheidslimiet onderzocht in praktijkproeven. Hierbij wordt met name gekeken naar verbetering van de verkeersveiligheid in bijzondere weersomstandigheden - zoals regen, sneeuw, ijzel, mist en harde wind - , effecten op de luchtkwaliteit en doorstroming (filevermindering) en reistijdverkorting door snelheidsverhoging van 100 naar 120 km per uur bij rustig verkeer en andere gunstige omstandigheden.

Het plan van aanpak wordt nu verder uitgewerkt. In dit plan komen ook de locaties van de proeven te staan. Verwachting is dat de proeven in de tweede helft van 2007 van start kunnen gaan.
Categorie:
Tag(s):