maandag, 3. juli 2006 - 19:58

Provincie past maaien bermen aan door jacobs-kruiskruid

Assen

De provincie maait dit jaar de bermen en oevers van provinciale wegen en waterwegen zoveel mogelijk in de tweede helft van juli. Hiermee wil het college de toename van het jakobskruiskruid tegengaan. Kort na de tweede helft van juli vindt de massale verspreiding van zaden van de plant plaats. Tijdens de presentatie van de Voorjaarsnota maakte het provinciaal bestuur al bekend in de jaren 2006 en 2007 jaarlijks 75.000 euro voor de verspreiding van jakobskruiskruid te willen uittrekken. Het college zal de gevolgen van een ander maaibeleid evalueren.

Voor veel paarden- en veehouders is de aanwezigheid van het jakobskruiskruid op het land ongewenst. Hooi met jakobskruiskruid is gevaarlijk als veevoer en moet worden afgevoerd naar een composteerbedrijf.

Het maaien van bermen en oevers is echter een kostbare zaak. De provincie Drenthe heeft dit jaar besloten om het maairegiem aan te passen en daarvoor op de begroting extra geld uit te trekken. Het komt er op neer dat niet meer in juni wordt gemaaid en ook niet pas eind augustus of september.

De top van de maaiactiviteiten komt te liggen in de tweede helft van juli. Dat is vlak voordat het jakobskruiskruid massaal de zaden verspreidt. Eerder maaien is niet effectief omdat de planten dan opnieuw uitlopen.

Het maaisel wordt afgevoerd en daarmee blijven de uitgangspunten voor een ecologisch bermbeheer overeind. De extra kosten worden vooral veroorzaakt doordat voor de winter (in september of oktober) op veel plaatsen nog een extra maaibeurt noodzakelijk is om de waterafvoer in de winter te verzekeren.

In de tweede helft van juli hebben veel, in de bermen juist gewenste, plantensoorten al zaad kunnen zetten, slechts enkele soorten, waaronder jakobskruiskruid, zijn dan nog niet zover. Om na te gaan welke plantensoorten door de wijziging van maaitijdstip voor en achteruitgaan wordt een monitoringsprogramma uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):